8 maart 2021

Wij ontvingen recentelijk verschillende vragen over de voorwaarden m.b.t. de “passerelle” tussen het IBR en het ITAA ingevolge de wet van 17 maart 2019 tot oprichting van het ITAA door fusie tussen het IAB en het BIBF.

Na overleg te hebben gepleegd met de collega’s van het ITAA kunnen wij u bevestigen dat deze mogelijkheid tot “passerelle” blijft bestaan en dit heden in toepassing van de procedure voorzien in artikel 14 van de wet van 17 maart 2019 en artikel 56 van het koninklijk besluit van 11 september 2020 betreffende de beroepsopleiding van de accountants en de belastingadviseurs.

Op basis van voorgaande regelgeving kan een bedrijfsrevisor een dossier indienen om de titel van accountant te verkrijgen en op die manier eveneens opgenomen te worden in het openbaar register van het ITAA.

Teneinde de titel van gecertificeerd accountant te bekomen, moeten de bedrijfsrevisoren aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

 • Geldig ingeschreven zijn als bedrijfsrevisor in het openbaar register van het IBR;
 • Voldaan hebben aan de verplichtingen inzake permanente vorming;
 • Voldaan hebben aan de bijdrageverplichtingen;
 • Over een relevante beroepservaring van minstens 7 jaar beschikken in het domein van de audit en/of de boekhouding;
 • De beoordeling van deze voorwaarde van minstens 7 jaar beroepservaring gebeurt door de stagecommissie van het ITAA. De geïnteresseerde kandidaten zullen moeten aantonen dat zij daadwerkelijk over een relevante ervaring beschikken binnen een auditkantoor, hetzij als bediende, hetzij als medewerker onder het statuut van zelfstandige en preciseren of het om ervaring gaat die werd verworven:
  • Tijdens de periode voorafgaand aan hun stage van bedrijfsrevisor;
  • Tijdens hun stage van bedrijfsrevisor;
  • In de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
 • Slagen voor een proef georganiseerd door het ITAA (bestaande uit een schriftelijk en een mondeling examen) die hoofdzakelijk op de volgende materies betrekking zal hebben:
  • Algemene beginselen van fiscaal recht;
  • Personenbelasting;
  • Vennootschapsbelasting;
  • Belasting over de toegevoegde waarde;
  • Fiscale procedure;
  • Registratie- en successierechten;
  • Regionale en lokale belastingen;
  • Europees en internationaal fiscaal recht.

Indien u geïnteresseerd bent in deze passerelle, gelieve uw dossier dan uitsluitend via de volgende weg in te dienen: Aanvraag tot deelname van bedrijfsrevisor aan bekwaamheidsexamen gecertificeerd accountant | Institute for Tax Advisors and Accountants (itaa.be).

Voor wat betreft het attest waaruit de afwezigheid van enige tuchtprocedure blijkt, heeft het ITAA kennis genomen van de beslissing van het College van toezicht om dergelijke attesten niet langer af te leveren. Het ITAA aanvaardt bijgevolg dat louter een bewijs van inschrijving in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren wordt toegevoegd aan de aanvraag en dit overeenkomstig de mededeling 2020/22 van het IBR.

 

Gerelateerd

IBR & ITAA verhuizen naar Phoenixgebouw

IBR & ITAA verhuizen naar Phoenixgebouw

Voormalig IBR-raadslid Eric Mathay overleden