31 mei 2021

In het kader van de maatregelen ter ondersteuning van de door de coronaviruscrisis getroffen ondernemingen wijzigt de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 19922 tijdelijk de regels inzake de procedure voor gerechtelijke reorganisatie.

Onderhavige mededeling heeft tot doel de nieuwe procedure van artikel XX.39/1 van het Wetboek van economisch recht (hierna “WER” genoemd) te vergelijken met die van artikel XX.41 van hetzelfde wetboek, met name wat de documenten betreft die met de hulp van een economisch beroepsbeoefenaar moeten worden opgesteld (art. XX. 41, § 2, eerste lid, 5° en 6° WER).

De nieuwe procedure doet geen afbreuk aan de bestaande verplichtingen van de bedrijfsrevisor op grond van de artikelen XX.23, § 3 en XX.45, § 2 van het WER.

 

Gerelateerd

Significante wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht inzake insolventie van ondernemingen: inwerkingtreding op 1 september 2023

Fernand MAILLARD, bedrijfsrevisor

Mededeling 2018/09: Inwerkingtreding van Boek XX Insolventie Wetboek economisch recht

Advies 2017/08: boek XX Insolventie Wetboek economisch recht - impact van de toepassing ervan op de bedrijfsrevisor