29 september 2021

Onderhavige mededeling is gericht aan de bedrijfsrevisor die betrokken is bij een financiële audit in de Vlaamse Gemeenschap waarbij het Rekenhof, het Departement Financiën en Begroting en Audit Vlaanderen de andere controle-actoren zijn.

Op 7 juli 2021 werden in de schoot van de stuurgroep single audit afspraken over single audit en de audit van rekeningen 2021 van de Vlaamse overheid gemaakt tussen het Rekenhof, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid en Audit Vlaanderen.

In de afsprakennota zijn ten opzichte van het voorgaande jaar weinig wijzigingen aangebracht. De belangrijkste is het verhogen door het Rekenhof van de materialiteitsdrempel op groepsniveau van 300,0 naar 500,0 miljoen euro.

Hierdoor worden volgende rechtspersonen door het Rekenhof niet meer als significant beschouwd:

  • Vlaamse radio- en televisieomroep (VRT);
  • DAB Fonds voor de Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en natuur (Minafonds);
  • Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (AGION);
  • Vrije Universiteit Brussel (VUB);
  • Universiteit Antwerpen (UA).

Voorgenoemde entiteiten zullen in 2021 minder stringent door het Rekenhof worden opgevolgd.

Onder de bijzondere aandachtspunten worden de bedrijfsrevisoren gewezen op:

  • de verdere verduidelijking aan de bedrijfsrevisoren van de afstemming van de interrelaties;
  • de controle van de Building Blocks door de bedrijfsrevisoren.

De Afsprakennota is een belangrijk instrument binnen het single audit-concept. De gemaakte afspraken houden rekening met de taken en verantwoordelijkheden van elke controleactor. De onderlinge samenhang van de interventies van de diverse controleactoren maakt dan ook dat een nauwgezette naleving van de gemaakte afspraken essentieel  is.

De naleving van deze afspraken wordt trouwens, per dossier, opgevolgd door het Rekenhof.

Gerelateerd

Mededeling 2024-14: Single audit Vlaamse overheid – Maturiteitsmodel risicomanagement van Audit Vlaanderen en belang voor de bedrijfsrevisoren

Never waste a good crisis! IBR bepleit tijdens Nieuwjaarsdebat een harmonisering van de overheidsboekhouding

Mededeling 2022/12: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2022 Vlaamse overheid