8 november 2021

In BV’s bestaat er een risico van discontinuïteit ingeval van een negatief netto-actief of wanneer zij gedurende minstens 12 maanden de opeisbare schulden niet kunnen terugbetalen.

Toch vragen een aantal bedrijfsrevisoren automatisch (d’office) het bewijs aan het bestuursorgaan dat de BV in staat zal zijn om gedurende minstens de 12 volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

De vraag rijst of bedrijfsrevisoren dit bewijs automatisch (d’office) moeten vragen, dan wel enkel ingeval van indicatoren/aanwijzingen van discontinuïteit.

Gerelateerd

Advies 2020/05: Procedure die verplicht om maatregelen te nemen in geval van gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit in het gedrang kunnen brengen

Advies 2019/06: Niet-automatische toepassing van art. 138 W. Venn. ingeval van daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het kapitaal

Mededeling 2015/02: Ontwerp van aanbeveling inzake de opdrachten in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen