14 oktober 2022

Onderhavige mededeling is gericht aan de bedrijfsrevisor die betrokken is bij een financiële audit in de Vlaamse Gemeenschap waarbij het Rekenhof, het Departement Financiën en Begroting en Audit Vlaanderen de andere controleactoren zijn. 

Op 15 juni 2022 werden in de schoot van de stuurgroep single audit afspraken over single audit en de audit van rekeningen 2022 van de Vlaamse overheid gemaakt tussen het Rekenhof, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid en Audit Vlaanderen.

In de afsprakennota zijn ten opzichte van vorig jaar weinig wijzigingen aangebracht. 

Onder de bijzondere aandachtspunten worden de bedrijfsrevisoren gewezen op:

  • de vraag naar onderzoek van administratieve organisatie rond het voeren van een vastleggingsboekhouding (nieuwigheid);
  • verdere verduidelijking aan de bedrijfsrevisoren van de afstemming van de interrelaties (zoals vorig jaar);
  • controle van de Building Blocks door de bedrijfsrevisoren (zoals vorig jaar).

De Afsprakennota is een belangrijk instrument binnen het single audit-concept. De gemaakte afspraken houden rekening met de taken en verantwoordelijkheden van elke controleactor. De onderlinge samenhang van de interventies van de diverse controleactoren maakt dan ook dat een nauwgezette naleving van de gemaakte afspraken essentieel is. 

De naleving van deze afspraken wordt trouwens, per dossier, opgevolgd door het Rekenhof.

Gerelateerd

Mededeling 2024-14: Single audit Vlaamse overheid – Maturiteitsmodel risicomanagement van Audit Vlaanderen en belang voor de bedrijfsrevisoren

Never waste a good crisis! IBR bepleit tijdens Nieuwjaarsdebat een harmonisering van de overheidsboekhouding

Eerste editie van de 'Dag van de publieke sector'

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist