8 februari 2024

Op 12 oktober 2023 heeft de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren de ontwerpnorm inzake de controle van de overeenstemming van het jaarrapport met het Europees uniform elektronisch formaat (ESEF) (hierna “ESEF-norm”), evenals de wijzigingen aan de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s (hierna "bijkomende norm"), die verband houden met deze ESEF-norm, ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en aan de minister van Economie. 

De goedkeuringsprocedure, overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016, is nog niet afgerond.

Daarom hebben we contact opgenomen met de FSMA voor de verslagen die tijdens deze overgangsperiode moeten worden uitgebracht en totdat de ontwerpnorm en de daarmee samenhangende wijzigingen in de bijkomende norm formeel zijn goedgekeurd. In het belang van de vennootschappen die aan deze ESEF-verplichting zijn onderworpen, is het belangrijk om consistentie te behouden in de commissarisverslagen. Daarom verzoeken wij u voor de verslagen die in 2024 moeten worden uitgebracht de benadering te handhaven die in voorgaande jaren is gevolgd. 

U kan de goedkeuringsprocedure volgen op onze website.

Gerelateerd

Aanpassing van eCorporate voor filings in het European Single Electronic Format (ESEF)

Mogelijkheid om de toepassing van het Europees Uniform Elektronisch formaat (ESEF) met een jaar uit te stellen

European Single Electronic Format (ESEF) - modelverslag beschikbaar