15 december 2015

Tijdens de studiedag van 11 december 2015 over de Belgische omzetting van de Europese boekhoud- en audithervormingen, kondigde vice-eerste minister en minister van Economie Kris Peeters in primeur de grote lijnen aan van het toekomstig publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Het toekomstige model van publiek toezicht moet volgens de minister aan volgende acht criteria beantwoorden:

  1. De Hoge Raad van de Economische Beroepen blijft de bevoegde instelling voor het vastleggen of goedkeuren van de normen;
  2. Het publiek toezicht dient homogeen te zijn. Er moet een gelijke methodologie van toezicht zijn op de bedrijfsrevisoren van Organisaties van Openbaar Belang (OOB's) en niet-OOB's.
  3. Er moet eenzelfde toezichtsorgaan voor de bedrijfsrevisoren van OOB's en niet-OOB's zijn, maar de processen kunnen verschillend zijn. Zo kan er voor het toezicht op de bedrijfsrevisoren van niet-OOB's beroep worden gedaan op speciale daartoe erkende revisoren, terwijl voor het toezicht op bedrijfsrevisoren van OOB's beroep zal moeten worden gedaan op experts met passende ervaring. Men kan daarvoor beroep doen op voormalige revisoren voor zover zij sinds drie jaar het beroep hebben verlaten;
  4. Het toezichtsorgaan moet volledig onafhankelijk zijn;
  5. Het huidig stelsel waarbij verschillende instellingen naast elkaar bestaan, moet vereenvoudigd worden;
  6. Bij toepassing van de regels moet men proportioneel optreden;
  7. Er moet eenduidigheid en coherentie zijn in de beslissingen van het sanctieorgaan;
  8. De kostprijs van het toezicht moet onder controle blijven.

De minister kondigde aan dat hij een nieuw College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren zal oprichten dat de logistieke en operationele ondersteuning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zal krijgen. Dit College zal bestaan uit vertegenwoordigers van de FSMA, de Nationale Bank van België en experts met ervaring in de sector, zoals een voormalig bedrijfsrevisor en iemand met praktijkervaring als Chief Financial Officer, Chief Risk Officer of academicus.

Gerelateerd

Europese enquête inzake governance en audit. De aantrekkelijkheid van ons beroep staat centraal in de bezorgdheden van het IBR

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Sandrine Van Bellinghen, algemeen afgevaardigde Europese en internationale relaties IBR

Mededeling 2020/16: Wijziging van de wet van 7 december 2016 door de wet van 20 juli 2020