10 augustus 2020

De Orde van Vlaamse Balies heeft een beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen artikel 19, §1er van het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

Dit artikel verplichtte alle onderworpen entiteiten (met inbegrip van de bedrijfsrevisoren) om de Administratie van de Thesaurie via elektronische weg op de hoogte te brengen van eventuele verschillen tussen de informatie in het register en de informatie waarvan zij kennis hebben.

De Raad van State vernietigde dit artikel bij arrest nr. 247.922 van 26 juni 2020.

Bijgevolg zijn de bedrijfsrevisoren voorlopig niet meer verplicht om de Administratie van de Thesaurie op de hoogte te brengen van eventuele verschillen tussen de informatie in het UBO-register en die waarvan zij op de hoogte zijn, in afwachting van een eventuele wijziging van voormeld koninklijk besluit om deze verplichting opnieuw in te voeren.

Bovendien is de tweede alinea op bladzijde 3 van advies 2019/02, Verificatie van het UBO-register - opdracht van de commissaris en impact op het commissarisverslag, na dit arrest van de Raad van State niet meer van toepassing.

Gerelateerd

Een geval uit de rechtspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

Mededeling 2021/13: UBO-register-meldingsplicht

Samenwerken tegen het witwassen en de financiering van terrorisme: jazeker, maar niet ten koste van onze veiligheid !