12 mei 2022

Stéphanie Quintart, adviseur IBR

 

Teneinde de bedrijfsrevisoren in staat te stellen de dekking van hun gerechtskosten te verhogen in geval van geschillen met instanties zoals die welke belast zijn met het toezicht op de bedrijfsrevisoren, heeft de Raad van het IBR met de verzekeraar AXA Belgium (onder de merknaam The Legal Village), via de makelaars Marsh en Willemot, een nieuwe collectieve polis afgesloten.

Het gaat om een "Rechtsbescherming 2de rang" die bedrijfsrevisoren die dat wensen, de mogelijkheid biedt een ruimere rechtsbescherming te verkrijgen dan die welke wordt geboden door de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waarbij deze rechtsbescherming ruimer alle aangelegenheden dekt die verband houden met het beroepsleven van de bedrijfsrevisor.

Het contract wordt gesloten voor ten hoogste één jaar en kan stilzwijgend elk jaar worden verlengd. De dekking begint op de datum waarop de makelaars het aanvraagformulier ontvangen of op de datum die de bedrijfsrevisor kiest. De jaarlijkse vervaldatum van de polis is 1 april voor alle aansluitingen en de premie wordt berekend op een pro-ratabasis voor het eerste jaar.

De rechtsbescherming bestrijkt 26 gebieden, met de volgende maxima:

Rechtsbescherming 2de rang
Garantie Verzekerd kapitaal Garantie Verzekerd
kapitaal
Sociaal recht € 25.000 Contractuele geschillen € 25.000
Burgerrechtelijke, commerciële en sociale bemiddeling ALL-IN € 3.500 Vennootschapsrecht € 25.000
Buitencontractuele burgerrechtelijke verdediging € 55.000 Insolventie van een derde (op basis van de buitencontractuele burgerechtelijke verhaalsgarantie) € 25.000
Fiscaal recht € 25.000 Borgtocht € 25.000
Tegenexpertise na een brand < € 375.000 :
€ 15.000
<€ 625.000 :
€ 25.000
> € 625.000 : 
€ 50.000
Voorschotten – vergoeding voor persoonlijk letsel van een verzekerde persoon € 25.000
Administratief recht € 25.000 Voorschot op de franchise voor BA privé-leven € 25.000
Economisch recht € 25.000 Salduz-wet € 25.000
Grondwettelijk recht € 25.000 Intellectuele rechten € 25.000
Contractuele huur € 25.000 eReputatie (opruimingskosten en informatiedumping) € 25.000
Onroerend goed geschillen € 25.000 Overheidsopdrachten € 25.000
Zakelijke rechten € 25.000 Burgerrechtelijke bescherming Belangenconflict € 25.000


De bedrijfsrevisoren vinden op de portaalsite van het IBR (formulieren) een informatiefiche waarin ook de beperkingen en uitsluitingen (met inbegrip van de betaling van gerechtelijke, fiscale, administratieve en transactieboetes en de bijbehoren) en wat te doen en wanneer in geval van schade worden samengevat, alsook een meer gedetailleerde presentatie van de polis door de makelaars. De volledige tekst van de polis wordt ook gepubliceerd.

Er zij op gewezen dat deze polis de vrije keuze van een bij de geschillen tussenkomende advocaat, bemiddelaar of deskundige toestaat.

Wat de premie betreft, wordt een voorkeurtarief toegekend aan de bedrijfsrevisoren die reeds een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (1ste rang) hebben afgesloten bij de makelaars Marsh en Willemot via de collectieve polis die met de verzekeraar AXA Belgium werd afgesloten. De premie bedraagt 250 euro per jaar per zelfstandige beroepsbeoefenaar/stagiair. Deze rechtsbijstandsverzekering (2de rang) komt bovenop de rechtsbijstandsdekking die in de polis burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid is opgenomen.

Indien de bedrijfsrevisor niet in 1ste lijn verzekerd is via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, wordt de premie vermenigvuldigd met 2, d.w.z. 500 €/jaar per zelfstandige beroepsbeoefenaar/stagiair.

In ieder geval is de premie vrijgesteld van verzekeringsbelasting aangezien het IBR de verzekeringnemer van de collectieve verzekering is.

Deze nieuwe polis is van kracht vanaf 1 april 2022. Bedrijfsrevisoren kunnen dus voortaan erbij aansluiten door gebruik te maken van het nieuwe toetredingsformulier dat beschikbaar is op de portaalsite van het IBR (formulieren).

 

Gerelateerd

Update privacybeleid IBR

Voormalig IBR-voorzitter André Hoste overleden

Algemene Vergadering van 26 april 2024: oproeping en agenda

Update : financiële documenten beschikbaar