21 mei 2014

 

Het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2014 publiceerde de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. De wet treedt in werking op 24 mei 2014.

Deze wet voorziet in wijzigingen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. Concreet moet de commissaris bij een vzw, ivzw of stichting voortaan, indien nodig, de door artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen vereiste alarmbelprocedure instellen.

De Raad van het IBR zal hierover binnenkort een advies uitbrengen. Ondertussen vestigen wij uw aandacht op het feit dat de alarmbelprocedure zoals voorzien in artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing is op de commissaris, ongeacht of hij aangesteld werd omwille van de wettelijke verplichting (zeer grote vzw's, ivzw's en stichtingen) of op vrijwillige basis.

De meeste indicatoren voor de "gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit in het gedrang kunnen brengen" opgenomen in de verduidelijkte ISA 570 en de aanbeveling van het IBR van 3 december 1999 betreffende de controle van een vennootschap in moeilijkheden, kunnen zonder noemenswaardige problemen worden gebruikt of toegepast op de verenigingssector.
Ten slotte zal de commissaris, in voorkomend geval, zijn vaststellingen meedelen aan de rechtbank van eerste aanleg en niet aan de rechtbank van koophandel.

Wij merken ook op dat de commissarissen van nu af aan de algemene vergaderingen (vzw’s)/vergaderingen van raden van bestuur (stichtingen)/vergaderingen van het algemeen leidinggevend orgaan (ivzw’s) dienen bij te wonen wanneer deze te beraadslagen hebben op grond van een door hen opgemaakt verslag. Zoals al het geval is voor de vennootschappen, zal de commissaris van een vzw, stichting of ivzw dus vanaf 24 mei 2014 aanwezig moeten zijn op deze vergaderingen waar er op basis van de door hem opgestelde financiële verslagen van de betrokken vzw, stichting of ivzw wordt beslist.

De commissaris heeft ook de bevoegdheid om algemene vergaderingen (vzw’s)/raden van bestuur (stichtingen)/vergaderingen van het algemeen leidinggevend orgaan (ivzw’s) bijeen te roepen en moet dit doen wanneer één vijfde van de leden het vragen.

Gerelateerd

Vind in één oogopslag de CBN- en ICCI-adviezen die van toepassing zijn op de non-profitsector

Impact van DAC6 op de bedrijfsrevisor en de commissaris

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09