19 februari 2024

Nieuwe editie van de brochure over de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Met deze publicatie willen we de omvang van dit begrip in herinnering brengen en een praktische toelichting geven met betrekking tot de uitzonderingen die hierop van toepassing zijn, met name in het geval van een getuigenverklaring voor de rechtbank of in het geval van een huiszoeking.

Zoals aangegeven in Mededeling 2023/09, Huiszoeking bij een bedrijfsrevisor - Overname van de bevoegdheid door het College, is het toezicht op bedrijfsrevisoren sinds de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 toevertrouwd aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren. Een protocol ondertekend op 12 september 2018 tussen het College en het IBR bepaalt dat het Instituut de huiszoekingen bij haar leden blijft begeleiden.

Het College heeft het IBR op 20 september 2023 in kennis gesteld van zijn beslissing om deze delegatie in te trekken en deze opdracht met onmiddellijke ingang over te nemen.

Bijgevolg zullen bedrijfsrevisoren die het voorwerp uitmaken van een huiszoeking in de toekomst worden vergezeld door een vertegenwoordiger van het College, wiens taak het zal blijven om ervoor te zorgen dat het beroepsgeheim wordt gerespecteerd.

In deze nieuwe editie van de brochure wordt rekening gehouden met deze verandering. 

Daarnaast is er een one pager met een lijst van gedragingen die wel of niet moeten worden aangenomen in het kader van een verhoor of huiszoeking, zodat er toegang is tot een bondig document dat gemakkelijk kan worden geraadpleegd in een noodsituatie.

 

Gerelateerd

Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Patrick Van Impe, voorzitter IBR

 

Nieuwe uitgave van de brochure over de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR