22 augustus 2016

Audithervorming


De Raad heeft een bijkomende vergadering ingelast op 15 juni 2016 teneinde de dossiers die betrekking hebben op organisaties van openbaar belang te kunnen afronden of desgevallend voor verdere opvolging overdragen aan de Kamer van verwijzing en instaatstelling, het toezichtorgaan aangeduid als zijnde de bevoegde autoriteit belast met de uitvoering van de taken voorzien door de Europese verordening nr. 537/2014 die in werking treedt op 17 juni 2016.

I. MEUNIER, Adjunct-secretaris-generaal en E. VANDERSTAPPEN, Diensthoofd juridische dienst, hebben deelgenomen aan meerdere vergaderingen van het redactiecomité audithervorming op het kabinet van de vice-eersteminister K. PEETERS. Alle opmerkingen en suggesties werden meegedeeld, evenwel werden de ontwerpteksten slechts gedeeltelijk aangepast, waarna deze eind juni ter goedkeuring werden overgemaakt aan de ministerraad. De minsterraad keurde deze teksten goed op 15 juli 2016. Dit ontwerp zal aan het Parlement worden voorgelegd na ontvangst van het advies van de Raad van State. Op basis van de ontvangen informatie, is de inwerkingtreding voorzien voor het laatste trimester van 2016.

Normen, aanbevelingen en adviezen


De Raad heeft het ontwerp van mededeling “Verordening (EU) nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang” goedgekeurd.

De Raad heeft het ontwerp van norm tot wijziging van de bijkomende norm aan de ISA normen van toepassing in België - Het commissarisverslag in het kader van een controle van financiële overzichten overeenkomstig de artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris, goedgekeurd. De openbare raadpleging van deze ontwerpnorm werd gelanceerd op 27 juni 2016 en loopt tot 16 augustus 2016.

Ingevolge de goedkeuring van voormelde ontwerpnorm werd tevens de openbare raadpleging van de goedgekeurde ontwerpnorm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene Internationale controlestandaarden (ISA's) in België en tot vervanging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België gelanceerd op 30 juni 2016. Deze loopt eveneens tot 16 augustus 2016.De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief tot intrekking van de omzendbrief 2011/11 inzake de online mandaatmeldingen, goedgekeurd. Deze is beschikbaar op de website van het IBR.

Boekhoudkundige aangelegenheden

De Raad heeft een antwoord geformuleerd op de ontwerpadviezen van de CBN “Vereniging en stichting: certificatie van aandelen van handelsvennootschappen”, “Consortium: toepasselijke rapporteringsstandaard - vrijstelling van subconsolidatie”, “Leveranciersschulden en schulden aan de overheid in het kader van een WCO”, “Prestaties geleverd aan de overheid - verschuldigde btw”, “Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten”, “Kosten van onderzoek en ontwikkeling: wijzigingen door het koninklijk besluit van 18 december 2015” en “Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W. Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015”.

Nationale vertegenwoordiging


De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben onder meer volgende contacten gehad: een overlegvergadering met J. SMETS, Gouverneur van de NBB en J. HILGERS, directeur van NBB; een vergadering met Ch. DARVILLE (VBO); en een overlegvergadering met H. LANNOY, Directeur Consumentenbescherming en Economische Reglementering, Kabinet van de vice-eersteminister K. PEETERS, en de FSMA, inzake de audithervorming.

Internationale vertegenwoordiging en aangelegenheden


Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben onder meer volgende contacten gehad of deelgenomen aan volgende vergaderingen: een vergadering met het ICAEW waar de audithervorming, de fiscaliteit en de toekomst van de beroepsbeoefenaar werden besproken; De Raad heeft bevestiging gekregen dat de algemene vergadering van de IFAC 2017 in Brussel zal doorgaan.

ICCI

De Raad heeft kennis genomen van de benoeming door de Raad van bestuur van het ICCI van Lieven Acke als nieuwe Voorzitter en Henri Olivier als nieuwe Ondervoorzitter.

Jaarlijkse strategische vergadering


Op 23 en 24 juni 2016 heeft de Raad een strategische vergadering gehouden te Knokke, met de deelname van de diensthoofden van het Instituut. Volgende thema’s werden aangekaart:

De audithervorming – stand van zaken, waarbij de laatste versie van ontwerpteksten werden besproken. Deze teksten zouden immers het voorwerp uitmaken van een interkabinettenoverleg.

Het IBR en het Beroep – stand van zaken, waarbij een analyse werd uitgevoerd van de diensten die momenteel door het IBR worden geleverd en hoe de beroepsorganisaties evolueren in het buitenland.

De fusie & synergiëen met andere beroepsinstituten – stand van zakenEen reflectie m.b.t. de strategische herpositionering van het IBR en de mogelijke budgettaire impact ervan.

Naar aanleiding van deze eerste reflectie werd onder meer beslist (i) om de omzendbrief inzake de online mandaatmeldingen in te trekken, (ii) om diepgaander na te denken over een verdere administratieve vereenvoudiging omtrent het inzamelen door het IBR van informatie bij de revisoren, (iii) om het dienstenaanbod uit te breiden tot dat wat klassiek kan worden verwacht van een beroepsfederatie, en dit middels consultatie van de leden, (iv) om het beroepsimago te promoten, (v) om de stage te hervormen, (vi) om de communicatie nog verder te versterken, zowel nationaal als internationaal en (vii) om het ICCI nog verder te ontwikkelen.

Thierry DUPONT
Voorzitter

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd