27 januari 2016

Audithervorming

Tijdens de studiedag van 11 december 2015 over de Belgische omzetting van de Europese boekhoud- en audithervormingen, kondigde Vice-eerste Minister en Minister van Economie Kris PEETERS in primeur de grote lijnen aan van het toekomstig publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Het toekomstige model van publiek toezicht moet volgens de Minister aan volgende acht criteria beantwoorden:

De Hoge Raad van de Economische Beroepen blijft de bevoegde instelling voor het vastleggen of goedkeuren van de normen;

Het publiek toezicht dient homogeen te zijn. Er moet een gelijke methodologie van toezicht zijn op de bedrijfsrevisoren van Organisaties van Openbaar Belang (OOB's) en niet-OOB's.

Er moet eenzelfde toezichtsorgaan voor de bedrijfsrevisoren van OOB's en niet-OOB's zijn, maar de processen kunnen verschillend zijn. Zo kan er voor het toezicht op de bedrijfsrevisoren van niet-OOB's beroep worden gedaan op speciale daartoe erkende revisoren, terwijl voor het toezicht op bedrijfsrevisoren van OOB's beroep zal moeten worden gedaan op experts met passende ervaring. Men kan daarvoor beroep doen op voormalige revisoren voor zover zij sinds drie jaar het beroep hebben verlaten;

Het toezichtsorgaan moet volledig onafhankelijk zijn;Het huidig stelsel waarbij verschillende instellingen naast elkaar bestaan, moet vereenvoudigd worden;Bij toepassing van de regels moet men proportioneel optreden;

Er moet eenduidigheid en coherentie zijn in de beslissingen van het sanctieorgaan;

De kostprijs van het toezicht moet onder controle blijven.

De Minister kondigde aan dat hij een nieuw College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren zal oprichten dat de logistieke en operationele ondersteuning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zal krijgen. Dit College zal bestaan uit vertegenwoordigers van de FSMA, de Nationale Bank van België en experts met ervaring in de sector, zoals een voormalig bedrijfsrevisor en iemand met praktijkervaring als Chief Financial Officer, Chief Risk Officer of academicus.

Normen, aanbevelingen en adviezen

Op initiatief van het IBR, de FSMA en de Commissie Corporate Governance werd een toelichtende nota opgesteld inzake “related-party transactions”, gericht aan de genoteerde vennootschappen. Deze nota werd door de Raad goedgekeurd en zal na akkoord van de andere betrokken partijen ter beschikking worden gesteld op de website van het IBR.

De Raad heeft het ontwerp van gemeenschappelijke bericht van het inter-institutencomité inzake de entiteiten die geen commissaris hebben, goedgekeurd. Dit bericht vestigt de aandacht van de beroepsbeoefenaar op zijn beroeps-, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid wanneer hij bij de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten vaststelt dat de vennootschap geen commissaris heeft.

Nationale vertegenwoordiging


De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben onder meer volgende contacten gehad. Een vergadering met Minister K. PEETERS inzake de audithervorming; een vergadering met Mevr. V. WILLEMS (Unizo) in het kader van de audithervorming; een vergadering met H. LANNOY van het kabinet van Minister K. PEETERS inzake de audithervorming; deelname aan de Raad van Bestuur van het FVB waar Minister Borsus zijn initiatieven voor de beroepsfederaties in kaart bracht waaronder de oprichting van een werkgroep om na te denken over een mogelijke fusie tussen het IBR, IAB en BIBF. Het IBR zal aan de gesprekken deelnemen en zal haar leden consulteren ten gepaste tijd.

Internationale aangelegenheden en vertegenwoordiging

De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben volgende contacten gehad en vergaderingen bijgewoond: deelname aan de algemene vergadering van de FEE en een vergadering van de “FEE Auditing & Assurance Policy Group” inzake de audithervorming, de audit reporting overeenkomstig ISA 701, de omzetting van Europese Richtlijn inzake niet-financiële informatie en de werkzaamheden inzake de werkgroep PCAOB.

Common Content

De Raad is verheugd te kunnen aankondigen dat het IBR sinds 14 december 2015 volwaardig lid is geworden van Common Content. Dit project is een samenwerkingsproject tussen verschillende beroepsorganisaties van accountants en bedrijfsrevisoren op internationaal vlak met als doelstelling het uitwerken, optimaliseren en uniformiseren van kwalitatief hoogstaande eindtermen voor de opleiding tot accountant / bedrijfsrevisor. De leden willen via het Common Content een benchmark ontwikkelen voor de verschillende beroepsopleidingen (in eerste instantie op Europees niveau) om zo te komen tot een harmonisatie en internationalisering van de toelatingsvoorwaarden voor het beroep.

Daniel KROES
Voorzitter

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd