23 februari 2015

Permanente Vorming – De Raad heeft het ontwerp bericht inzake de aanwezigheid van de confraters op de door het Instituut georganiseerde vormingen goedgekeurd.

De Raad heeft het jaarlijks vormingsprogramma 2015-2016 goedgekeurd. Met de inwerkingtreding van de ISA’s voor de controle van de financiële overzichten van alle entiteiten waarvan de boekjaren afgesloten worden vanaf 15 december 2014, werd het aanbod geconcentreerd op specifieke seminaries en workshops omtrent de pack PE-KE. In het verlengde van haar strategische prioriteiten wordt in het vormingsprogramma opnieuw heel wat aandacht besteed aan de publieke sector en wordt verder gewerkt aan de uitbouw van een e-learning module (test).

Ten slotte wordt eraan herinnerd dat het IBR samen met het Instituut voor Bestuurders (Guberna) een vierdaagse opleidingscyclus organiseren. De optimalisatie van de werking van het auditcomité is één van de belangrijke thema’s. De Nederlandstalige cyclus start op 10 maart 2015, de Franstalige op 21 september 2015.
 
Normen, adviezen en omzendbrieven – Aan de commissaris van beheersvennootschappen wordt door de wet van 30 juni 1994 op de auteursrechten een aantal opdrachten toevertrouwd. Onder meer dient hij “zich ervan te vergewissen dat de beheersvennootschap passende maatregelen heeft getroffen voor de administratieve en boekhoudkundige organisatie en voor de interne controle met het oog op de naleving van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan.” Het KB van 25 april 2014 omschrijft de voorwaarden van de administratieve en boekhoudkundige organisatie en de interne controle en legt bovendien een nieuwe opdracht op aan de commissaris, met name een verslag over de openingsbalans. De Raad heeft in dat verband kennis genomen van een aantal voorbeeldverslagen uitgewerkt door de werkgroep Auteursrechten, opgericht binnen de Commissie normen. Na een laatste overleg met de FOD Economie zullen deze verslagen ter beschikking worden gesteld via de website van het ICCI.
 
Commissies en werkgroepen – In het verlengde van haar strategische prioriteiten heeft de Raad beslist om een werkgroep NGO op te richten die zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de DGD (federale administratie voor ontwikkelingssamenwerking), de Nederlandstalige en Franstalige Federaties, bedrijfsrevisoren actief binnen deze sector en leden van de Commissie normen, teneinde de mededeling van het IBR te actualiseren en een specifiek model verslag uit te werken.
 
Nationale vertegenwoordiging – De Raad werd in kennis gesteld van de oprichting van een Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen die van toepassing zijn in de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en de Vlaamse rechtspersonen en heeft daarbij Lieven Acke aangeduid als vertegenwoordiger van het IBR.
 
De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben, in het kader van de vastgelegde regeerakkoorden en de lopende hervormingen inzake de Europese boekhoud- en auditrichtlijnen, hun contacten verdergezet. Vergaderingen werden georganiseerd met de HREB, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, met de heer Willy BORSUS, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, met de vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB) en met de heer Gérard DELVAUX, adviseur bij het kabinet van de Eerste Minister, Charles MICHEL.
 
Openbaar register – De mogelijkheid zal worden voorzien opdat bedrijfsrevisoren natuurlijke personen tevens hun ondernemingsnummer zullen kunnen opgeven via het elektronisch actualisatieformulier. Bovendien zal de bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die een einde zal wensen te stellen aan zijn verklaring “tijdelijk verhinderd om revisorale opdrachten uit voeren” dit niet langer automatisch kunnen doorvoeren via het elektronisch actualisatieformulier, maar via tussenkomst van het Instituut. Een bericht zal worden verspreid ter aankondiging.
 
Kwaliteitscontrole – Op voorstel van de Commissie kwaliteitscontrole heeft de Raad zich gebogen over een aantal principes in het kader van de kwaliteitscontroles die in 2015 zullen doorgaan onder meer rekening houdende met de invoering van ISQC1 sinds augustus 2014 en de van toepassing zijnde ISA’s op alle financiële staten afgesloten na 15 december 2014. Twee identieke vormingsdagen zullen worden georganiseerd (één op 28 april 2015 en één op 4 mei 2015), voornamelijk bestemd voor de inspecteurs kwaliteitscontrole, maar ook gericht naar de bedrijfsrevisoren al dan niet onderworpen aan een kwaliteitscontrole.
 
 
Daniel KROES
Voorzitter
 
 
Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd