19 juli 2016

Normen, aanbevelingen en adviezen

De Raad heeft het ontwerp van mededeling “Aanduiding van een plaatsvervangende commissaris”, goedgekeurd. Deze mededeling is beschikbaar op de website van het IBR.

Nationale vertegenwoordiging


De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben volgende contacten gehad en vergaderingen bijgewoond: deelname aan de algemene vergadering van de Federatie Vrije Beroepen met benoeming van de nieuwe Voorzitter, M. WYCKAERT; een vergadering met de FSMA in het kader van de audithervorming, vergadering met HREB inzake het ontwerp van interinstitutenaanbeveling WCO; vergadering met H. LANNOY, Directeur Consumentenbescherming en Economische Reglementering, Kabinet van de vice-eersteminister K. PEETERS, inzake de audithervorming en WCO; jaarlijkse vergadering tussen het IBR, IREFI en NBB waarbij de audithervorming centraal stond.

Internationale aangelegenheden en vertegenwoordiging


De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben volgende contacten gehad en vergaderingen bijgewoond: vergadering met het ONEC met als doel de ondertekening van een overeenkomst tussen het IBR en het ONEC (l'Ordre national des Experts-comptables de la République Démocratique du Congo), het nieuw beroepsorgaan van de accountants, opgericht in februari 2015 in de Democratische Republiek Congo, teneinde bij te dragen tot de economische groei van het land.

Kwaliteitscontrole


De Raad heeft kennis genomen van het antwoord van de HREB met betrekking tot het gevraagde advies inzake de mogelijkheid om de kwaliteitscontrole van elk bedrijfsrevisorenkantoor met minstens 50 mandaten van wettelijke controle van jaarrekeningen of samengesteld uit minstens 4 bedrijfsrevisoren met handtekeningsbevoegdheid te kunnen organiseren op basis van een steekproef waarbij niet noodzakelijk een dossier van elke bedrijfsrevisor behorende tot dit bedrijfsrevisorenkantoor moet worden nagekeken.

Jaarrekening 2015


De Raad heeft de jaarrekening 2015, die afsluit met een overschot, vastgesteld.

Daniel KROES
Voorzitter

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd