25 maart 2016

Normen, aanbevelingen en adviezen

De Raad heeft het ontwerp van mededeling “Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris of bedrijfsrevisor in erkende niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties”, goedgekeurd.

De Raad heeft de update van zijn normatief plan goedgekeurd. De Raad heeft tevens het principe van de invoering van een conceptueel kader dat onder meer oplegt dat voor alle opdrachten een referentiekader moet worden aangeduid dat voldoet aan een aantal welbepaalde criteria goedgekeurd. Dit zal verder worden uitgewerkt in 2016. Het accent zal voornamelijk worden gelegd op de invoering van de nieuwe en herziene ISA’s, de aanpassing van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s, de uitwerking van het normatief kader naar aanleiding van de opheffing van de controleaanbevelingen en de te voorziene opleidingen.De Raad heeft het ontwerp van samenstellingsverklaring voor het Garantiefonds Reizen goedgekeurd.

Nationale vertegenwoordiging


De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben onder meer volgende contacten gehad: een vergadering met de Kamer van verwijzing en instaatstelling omtrent de audithervorming, deelname aan de algemene vergadering van het IREFI en een vergadering met de HREB omtrent het ontwerp van interinstitutenaanbeveling WCO.

Internationale aangelegenheden en vertegenwoordiging

De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben volgende contacten gehad en vergaderingen bijgewoond: een vergadering met de FEE onder meer omtrent de audithervorming en de focus op SME/SMP.De Raad heeft kennis genomen van de publicatie van de FEE “The impact of the audit reform on audit committees in Europe”.

Kwaliteitscontrole


De Raad heeft de jaarlijkse lijst van de kwaliteitscontroles 2016 goedgekeurd. Deze zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Kamer van verwijzing en instaatstelling. Onder voorbehoud van voormelde goedkeuring zullen de procedures tot individuele aankondiging reeds gestart worden. De Raad herinnert er aan dat de Commissie Kwaliteitscontrole twee identieke vormingsnamiddagen organiseert op 26 april en 9 mei 2016. Deze vormingsnamiddagen zijn toegankelijk voor alle bedrijfsrevisoren.

Activiteitenverslag 2015


De Raad heeft zijn jaarlijks activiteitenverslag goedgekeurd.Permanente vorming – De FSMA heeft kenbaar gemaakt dat de verplichte vormingssessie voor erkende revisoren in 2016 zal doorgaan op 20 oktober 2016. Mogelijks zal de toegang tot deze vormingssessie tevens worden opengesteld naar niet erkende revisoren.

Daniel KROES
Voorzitter

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd