15 juni 2015

Algemene vergadering

De Algemene vergadering van 25 april 2015 bevestigde zijn vertrouwen in het beleid van de Raad via de goedkeuring van de rekeningen afgesloten per 31 december 2014, de begroting 2015 en de kwijting verleend aan de Raad en de commissarissen.

Enquête revisoren single audit

De Raad heeft kennis genomen van de beleidsnota en begroting 2014-2019 van Vlaams Minister van Financiën en Begroting, mevrouw Annemie TURTELBOOM. Deze nota stelt dat het single audit concept zal worden geëvalueerd op merites en verbeterpunten. Met het oog op deze evaluatie startte de Stuurgroep met een reflectie die enerzijds gericht is op de bevraging van de gecontroleerden (opgedeeld in deelpopulaties) en anderzijds op de evaluatie door de controleactoren. Met betrekking tot dit laatste luik hebben het Rekenhof en Audit Vlaanderen de nodige acties ondernomen. Het IBR zal van zijn kant de betrokken revisoren bevragen op basis van een enquête.

Normen, adviezen en omzendbrieven

De Raad heeft kennis genomen van de door de Commissie Normen ingenomen standpunten omtrent de “nieuwe” norm voor de beroepsuitoefening van de bedrijfsrevisor. Een beslissingsboom en een ontwerp van norm zullen worden uitgewerkt rekening houdend met deze standpunten.
 
De Raad heeft het ontwerp van mededeling inzake “de uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris of bedrijfsrevisor in erkende niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking”, goedgekeurd.
 
Ter gelegenheid van de openbare raadpleging over het ontwerp van aanbeveling inzake de opdrachten voor de bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, organiseerden het IBR, het BIBF en het IAB een ontmoeting met vertegenwoordigers van de magistratuur op 30 april 2015. Met deze ontmoeting beoogden de drie instituten aan de magistraten de keuzes toe te lichten die zij hebben gemaakt, in het bijzonder inzake de vereiste werkzaamheden en het uit te brengen verslag. Tevens wilden de instituten begrijpen wat de specifieke verwachtingen zijn van de magistraten naar onze beroepen toe, en dit in het licht van de recente rechtspraak, waarvan het dispositief vanuit bepaalde oogpunten tegenstrijdig is.

Commissies en werkgroepen

Op vraag van de FSMA en in samenwerking met het IREFI besliste de Raad om een gemeenschappelijke werkgroep “EMIR” op te richten in het kader van de controles die zouden kunnen worden uitgevoerd door de commissarissen van niet-financiële vennootschappen met betrekking tot de verplichtingen die aan deze vennootschappen zijn opgelegd door de Europese Verordening (EU) nr. 648/2012, de zogenaamde “EMIR-Verordening”. De vastgestelde controlegebieden moeten worden weergegeven volgens de methodologie van de overeengekomen procedure (agreed upon procedure).
 

Publiek toezicht

In het kader van de omzetting van de Europese auditrichtlijn naar Belgisch recht heeft Kris PEETERS, Minister bevoegd voor Economie, aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen de opdracht gegeven om het nieuw wettelijk kader aangenomen op Europees niveau te analyseren teneinde te bepalen welke de mogelijke opties zijn inzake de organisatie van het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren in België. Hij vraagt tevens aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen om een werkgroep op te richten met het oog op het formuleren van een voorstel van evolutie dat aan de verwachtingen en bezorgdheden van de betrokken partijen beantwoordt.

Nationale vertegenwoordiging

De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben in mei volgende contacten gehad. Vergadering met vertegenwoordigers van het IREFI en van de NBB waarbij de audithervorming het belangrijkste agendapunt was. Een vergadering werd georganiseerd op het kabinet van Kris PEETERS met een vertegenwoordiger van het kabinet van Minister BORSUS, de Voorzitter van de CBN, Jan VERHOEYE, en de Secretaris–generaal van de CBN, Sadi PODEVIJN, teneinde toelichting te geven bij de omzetting van de boekhoudrichtlijn naar Belgisch recht. Een ontmoeting heeft plaatsgehad met het kabinet van Minister FURLAN aangaande de ontwikkelingen van de “quick scan”, inclusief een testcase voor de lokale overheden.

Internationale vertegenwoordiging

De FEE heeft een enquête gelanceerd omtrent de organisatie van het publiek toezicht. FAQ met betrekking tot de audithervorming werden in dat verband via de website van de FEE ter beschikking gesteld. De Voorzitter en Ondervoorzitter hebben deelgenomen aan de vergaderingen van de FIDEF te Canada waarbij de vertalingen van de internationale standaarden inzake boekhouding en audit werden besproken.
 
Daniel KROES
Voorzitter
 
Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd