3 augustus 2017

24 februari 2017

Audithervorming

Het kabinet van minister Kris PEETERS heeft het IBR geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden aangaande de koninklijkebesluiten over de toegang tot het beroep en het huishoudelijk reglement.

Bovendien is de Raad overgegaan tot de benoeming van de vertegenwoordigers van het IBR in de Raadgevende vergadering voor het publiek toezicht op het beroep van de bedrijfsrevisoren(artikel63 van de wet van 7december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren).

Behalve de Voorzitter, Thierry DUPONT, en de Ondervoorzitter, Tom MEULEMAN, ambtshalve aangesteld zoals voorzien in het ontwerp voor het nieuw huishoudelijk reglement (artikel23), heeft  de  Raad  beslist  om  ook  Patrick VAN IMPE en  Vincent ETIENNE aan  te  stellen,  in  hun hoedanigheid van lid van het Uitvoerend comité.

Algemene  vergadering  van  28 april  2017

De Raad  heeft  de  documenten  goedgekeurd aangaande de voorbereiding van de algemene vergadering, namelijk het voorstel van mededeling aan de beroepssector, de oproeping en de agenda.

Typologie van de berichtgeving van het IBR

De Raad heeft de publicatie goedgekeurd van een  samenvattende  technische  nota  over  de  verschillende  vormen  van  berichtgeving  van  het IBR.

De  doelstelling  ervan  is  om  een  stand  van  zaken  te  geven  van  de verschillende  types  van berichtgeving die door het IBR worden gehanteerd ten aanzien van de bedrijfsrevisoren en hun draagwijdte en wijze van bekendmaking aan te geven.
U vindt ze hier.

Van toepassing zijnde voorschriften op het commissarisverslag over het boekjaar 2016

De Raad  heeft  het ontwerpadvies  van  de  Commissie  Normen  voor  de  beroepsuitoefeninggoedgekeurd om een antwoord te bieden op de talrijke vragen na de publicatie van de wet van 7december 2016, met name over de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het commissarisverslag over het boekjaar dat werd afgesloten op 31december 2016.U vindt het advies hier.

Modellen  van  de  neer  te  leggen  jaarrekening

De  Raad  heeft  de  ontwerpmededeling goedgekeurd over de modellen van de neer te leggen jaarrekening.U vindt de mededeling hier.

EMIR

De Raad heeft de mededeling goedgekeurd met betrekking tot het reglement van de FSMA over de medewerking van de bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening door niet-financiële tegenpartijen.U vindt ze hier.

24 maart 2017

Audithervorming

De Raad heeft de update van de presentatie over de wet van 7december 2016  tot  organisatie  van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren goedgekeurd.

U vindt de presentatie op de website van het IBR of via deze link.

Het  commissarisverslag  bij  verenigingen  en  stichtingen

De  Raad  heeft  de ontwerpmededeling  goedgekeurd  aangaande  het  commissarisverslag  bij verenigingen  en stichtingen.

U vindt de mededeling hier.

Jaarverslag 2016

De Raad heeft het jaarverslag van het IBR voor 2016 goedgekeurd.

U vindt het jaarverslagop de website van het IBR via deze link.

5 april 2017

Ontwerp van bijkomende norm (herzien) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s

De Raad   vergaderde ad   hocover   de   voorstellen   tot   wijziging   die   de   Commissie   voor Boekhoudkundige Normen deed na de openbare raadpleging over het ontwerp van bijkomende norm (herzien) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s.

U vindt de link naar het ontwerp van bijkomende norm hier. (ajouter le lien)

19 mei 2017

Audithervorming

De Raad heeft de ontwerpadviezen van het  IBR  goedgekeurd aangaande de koninklijke besluiten over de toegang tot het beroep en over het huishoudelijk reglement.

EMIR

De  Raad  heeft  ingestemd  met  de  voorbeelddocumenten,  zoals  de  voorbeelden  van opdrachtbrief en bevestigingsbrief in het kader van het commissarismandaat en het voorbeeld van opdrachtbrief voor de specifieke EMIR-opdracht.

U vindt deze documenten op de website van het ICCI of hieronder:

http://www.icci.be/nl/publicaties/Downloads/Pages/voorbeeld-opdrachtbrief-emir.aspx
http://www.icci.be/nl/publicaties/Downloads/Pages/Bevestigingsbrieven.aspx


15 juni 2017

Audithervorming

Op  vraag  van  het  kabinet  van  minister  Kris PEETERS zullen  de  adviezen van  het  IBR  aangaande  de  koninklijkebesluiten  over  de  toegang  tot  het  beroep  en  het huishoudelijk reglement officieel naar het kabinet van de minister worden verzonden.

Checklists risicoanalyse

De Raad heeft ingestemd met de publicatie van de checklistsvoor risicoanalyseop  de  website van  het  ICCI  die  door  de  Commissie  SME/SMP  van  het  IBR werden voorbereid.Ter herinnering: de checklistswerden opgesteld in het kader van het begeleidingsplan voor de invoering  van  de  ISA’s  in  België,  met  de  bedoeling  concreet  te  illustreren  hoe  een auditprocedure voor kmo’s volgens de ISA-normen in zijn werk gaat.In september wordt een informatiesessie georganiseerd.

U vindt de checklistshier.

Thierry DUPONT
Voorzitter

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd