17 oktober 2018

Toegang tot het beroep

De Raad heeft besloten om in samenwerking met de Jongerenraad een evenement te organiseren voor de huidige en toekomstige stagiaires om meer uitleg te geven over gevolgen van het koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor.
Het IBR, het College, de VBO, de NBB en Assuralia hebben deelgenomen aan een door het College en de VBO georganiseerde vergadering over de sensibilisering van auditcomités.
 
Het CEAOB heeft een vragenlijst naar het College gestuurd om de werking van de OOB-auditcomité te beoordelen. Het College zal de antwoorden op de vragenlijst ten laatste tegen 30 maart 2019 naar de Europese Commissie sturen.

Betrekkingen met het College

Op 21 en 26 september 2018 vonden opleidingen over de kwaliteitscontrole plaats die georganiseerd werden door het ICCI in het Frans en door het CTR in het Nederlands. De Raad werd ingelicht over de besproken thema’s en meer bepaald over de governance, de kwaliteitscontrole en de (niet) OOB-inspecties in de praktijk. Een ontwerp van mededeling met de belangrijkste boodschappen van het College wordt voorbereid.
De Raad heeft besloten dat het IBR een seminarie zal organiseren over de kritische punten waarmee het College het vaakst geconfronteerd wordt.

Normatieve strategie

De Raad heeft het modeldocument voor een opdrachtbrief goedgekeurd. Dit document zal gepubliceerd worden wanneer het algemeen contractueel kader voor prestaties op de ICCI-website bijgewerkt zal zijn.

Adviezen, mededelingen en technische nota’s

De Raad heeft besloten dat er een korte mededeling gepubliceerd zal worden op de IBR-website betreffende het register van uiteindelijke begunstigden dat vanaf nu online beschikbaar is.
 
De Raad werd ingelicht over het feit dat, hoewel de inwerkingtreding van het koninklijk besluit vastgelegd werd op 31 oktober 2018, de FOD Financiën de termijn waarbinnen de vennootschappen, (i)vzw's, stichtingen en andere juridische entiteiten hun uiteindelijke begunstigde(n) voor de eerste keer kunnen registreren, heeft verlengd tot 31 maart 2019.
 
De Raad heeft een lijst met in te trekken omzendbrieven goedgekeurd. Een mededeling zal hieromtrent aan de bedrijfsrevisoren worden gericht.
 
De Raad heeft de Mededeling 2018/16 goedgekeurd: Opdracht van de commissaris – Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening:  bijkomende vragen en antwoorden van de FSMA in het kader van de toepassing van de herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden ("agreed-upon procedures").
 
De Raad heeft een ontwerp van mededeling over de wet van 29 maart 2018 tot registratie van dienstverleners aan vennootschappen goedgekeurd.

Commissie vorming

De Raad was het ermee eens dat er minstens 10 personen moeten ingeschreven zijn opdat een seminarie zou plaatsvinden. Indien dit quorum niet wordt bereikt, zal het seminarie geannuleerd worden.
 
 
Thierry DUPONT
Voorzitter
 
 
Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd

IBR & ITAA verhuizen naar Phoenixgebouw

Voormalig IBR-raadslid Eric Mathay overleden

Overzicht van de administratieve verplichtingen van de bedrijfsrevisoren voor het IBR en het CTR inzake de bijdrage in de werkingskosten van het IBR

Christophe D'hondt, diensthoofd IT & Boekhouding IBR