23 mei 2014

Overeenkomstig artikel 184, § 5 van het Wetboek van vennootschappen kan van de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening van een vennootschap in één akte gebruik worden gemaakt indien:

(1) er geen vereffenaar is aangeduid;
(2) er geen passiva zijn;
(3) alle aandeelhouders of vennoten op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en besluiten met eenparigheid van stemmen ; en
(4) de terugname van het resterend actief door de vennoten zelf gebeurt.

 
De redactie van de tweede voorwaarde brengt in de praktijk problemen met zich mee vermits het eigen vermogen van een vennootschap deel uitmaakt van haar passiva.
 
Artikel 108 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie wijzigt de formulering van de tweede voorwaarde als volgt: "alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd".
 
Tevens wordt een nieuw lid in voormeld artikel 184, § 5 ingevoegd: “Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.”.
 
Het IBR bestudeert momenteel de impact van deze wijzigingen op de revisorale verslaggeving die vanaf 24 mei 2014 van toepassing zijn.

Gerelateerd

Vereffening van een VZW - verdeling van het vermogen

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Mededeling 2021/22: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen

Termijn: 15 februari 2022

Mededeling 2021/22: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen

Termijn: 15 februari 2022