21 september 2022

De FOD Economie biedt met Belmed een online platform waarmee geschillen tussen consumenten en handelaars en tussen handelaars onderling buiten de rechtbank en langs het internet geregeld worden door tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar.

De raadpleging van het platform is gratis. De eventuele kostprijs van bemiddeling via Belmed hangt af van de betrokken bemiddelingsinstantie. Zelfs betalend blijft een bemiddeling vaak goedkoper dan een rechtszaak!

Een geschil: het is niet alleen gerechtigheid!

U hebt een contract aangegaan met een leverancier of een klant en dit ging niet zoals gepland. In dit geval is het altijd raadzaam contact op te nemen met de leverancier of klant om het probleem te melden en te proberen het rechtstreeks op te lossen, maar als dit niet werkt, denk dan niet te snel aan gerechtelijke stappen, die u veel tijd en geld kunnen kosten en kunnen leiden tot een resultaat dat u misschien niet op prijs stelt.

Een goede overeenkomst is beter dan een slecht proces

Probeer eerst een minnelijke schikking: sneller, flexibeler en dus vaker bevredigend, met een gemiddeld succespercentage van 75 %! Of het nu gaat om arbitrage waarbij één of meer mensen naar de partijen luisteren en vervolgens een beslissing nemen, of om verzoening of bemiddeling waarbij een derde partij naar behoren is opgeleid om de communicatie te herstellen en de partijen te helpen een oplossing te vinden die voor beiden bevredigend is (win-win)!

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen geschillen:

  • Tussen een onderneming en een consument waarvoor bepaalde wettelijke verplichtingen moeten worden nageleefd, zoals het zichtbaar en toegankelijk maken van de contactgegevens van de onderneming en de toegang tot de klachtendienst, het waarborgen dat klachten worden behandeld door te trachten deze minnelijk op te lossen en vervolgens, indien geen oplossing wordt gevonden, de consument door te verwijzen naar een een instantie die officieel is bevoegd om dit soort geschillen te behandelen, zoals de consumentenombudsdienst;
  • Tussen handelaars: een niet of gedeeltelijk uitgevoerde overeenkomst of zelfs met problemen… In ieder geval is het vaak belangrijk om een geschil te kunnen ophelderen om op een gezonde basis opnieuw te beginnen en een commerciële relatie voort te zetten die evenwichtig en vruchtbaar is voor alle partijen. Om dit te bereiken, is het vaak effectiever en sneller om een beroep te doen op minnelijke geschillenbeslechting. Er bestaan verschillende formules met hun specifieke kenmerken. Eén daarvan betreft bemiddeling door erkende bemiddelaars. Deze garanderen niet alleen bekwaamheid, maar ook onafhankelijkheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid. Niets wat tijdens de bemiddeling wordt gezegd of uitgewisseld, zal de bemiddeling verlaten. Bovendien kan, indien de partijen dit wensen, een met de hulp van een erkend bemiddelaar tot stand gekomen bemiddelingsovereenkomst door een rechter worden gehomologeerd, zodat deze dezelfde uitvoerbaarheid krijgt als een vonnis. Bemiddeling heeft een gemiddeld succespercentage van 80 % met een door de partijen gevonden oplossing voor de partijen en dus een maximale kans om te worden toegepast zonder een beroep te moeten doen op andere dure en tijdrovende procedures. De zoekmachine maakt het mogelijk om, volgens de opties, de partners te vinden die mogelijk geschikt zijn om een specifiek geschil te behandelen.

Hoe dan ook, Belmed, het platform van de Federale Overheidsdienst Economie, geeft informatie over het onderwerp en biedt de mogelijkheid om een verzoek tot minnelijke schikking in te dienen. Afhankelijk van het geschil zal het platform verschillende neutrale derden voorstellen om het geschil te behandelen. Ook al moet u betalen, een minnelijke schikking is altijd sneller en goedkoper en garandeert een oplossing die de partijen hebben goedgekeurd.

U kunt ook de brochure van de FOD Economie raadplegen: Belmed - Platform voor de online buitengerechtelijke beslechting van geschillen

 

Gerelateerd

Rubriek “bemiddeling” op de website van het IBR en aanspreekpunt bij het IBR

Mededeling 2010/19: Aankondiging : uitnodiging - vorming bemiddeling in burgerlijke en handelszaken