13 december 2023

Déborah Fischer, bedrijfsrevisor, lid van de Commissie ESG van het IBR

 

Met de implementatie van de richtlijn betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) zullen meer ondernemingen een jaarverslag moeten publiceren met inbegrip van financiële en niet-financiële informatie. Hoewel het opnemen in eenzelfde document van alle relevante informatie voor het beoordelen van de financiële positie van een onderneming het correct informeren van en het verwerven van een goed inzicht door de belanghebbenden bevordert, is het weergeven van alle informatie in eenzelfde verslag ook bedoeld om verbanden te kunnen leggen tussen de verschillende soorten gegevens.

Het lijkt er echter op dat belanghebbenden geregeld bezorgd zijn over bestaande inconsistenties tussen duurzaamheidsverslagen en financiële overzichten. In deze context zullen auditors een belangrijke rol moeten spelen bij het waarborgen van het vertrouwen in de kwaliteit en consistentie van financiële informatie en duurzaamheidsinformatie:

  • laten we het klimaat als voorbeeld nemen: Significante klimaatgerelateerde effecten, risico’s en kansen zullen in het duurzaamheidsverslag dienen te worden vermeld. Deze blootstelling aan het klimaat kan echter ook aanzienlijke gevolgen hebben voor de financiële overzichten, die ook in dit verslag zouden moeten worden gerapporteerd (meer bepaald in het kader van het opstellen van financiële overzichten overeenkomstig de internationale standaarden voor financiële verslaggeving (IFRS)). In deze situatie is het belangrijk om de connectiviteit tussen de gegevens te kunnen waarborgen, bijvoorbeeld het in overweging nemen van de impact van het klimaat op significante oordeelsvormingen, de belangrijkste bronnen van onzekerheid inzake schattingen en grondslagen voor financiële verslaggeving en de presentatie van de financiële overzichten (meer bepaald met betrekking tot de continuïteit);
  • het waarborgen van consistentie tussen de in het duurzaamheidsverslag gerapporteerde koolstofuitstoot en de opname ervan in de bijzondere waardeverminderingsberekeningen;
  • het leggen van het verband tussen de blootstelling aan klimaatrisico’s en de geboekte voorzieningen;
  • het rapporteren in het duurzaamheidsverslag van een uitsplitsing van de omzet blootgesteld aan het transitie klimaatrisico en het fysiek klimaatrisico, die is afgestemd op de in de financiële overzichten gerapporteerde omzet;
  • enz.

Zo lanceerde de International Accounting Standards Board (IASB) in maart 2023 zijn project “Connectivity in practice: the IASB’s new project on Climate-related Risks in the Financial Statements”. De IFRS vereisen dat ondernemingen in hun financiële overzichten rekening houden met klimaatgerelateerde kwesties wanneer de effecten daarvan voor de investeerders van materieel belang zijn.

In oktober 2023 publiceerde de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets authority, ESMA) haar rapport The Heat is On: Disclosures of Climate-Related Matters in the Financial Statements. In dit rapport wijst zij erop dat de kwaliteit van de gerapporteerde informatie over klimaatrisico’s één van de prioriteitsgebieden in haar actieplan is. Dit ESMA-rapport is derhalve gericht op het versterken van het vermogen van emittenten om meer kwalitatieve informatie te verstrekken en het consistenter maken van de manier waarop klimaatgerelateerde kwesties in aanmerking worden genomen in financiële overzichten opgesteld overeenkomstig de IFRS.

Binnen de EFRAG is sinds begin 2023 een werkgroep actief rond het thema van de connectiviteit tussen de financiële informatie en de duurzaamheidsinformatie. Het doel van deze werkgroep is tweeledig:

  • ten eerste, het verband leggen tussen de duurzaamheidsinformatie en de financiële informatie die door ondernemingen wordt gerapporteerd op basis van de bestaande verslaggevingsstandaarden (2023-2024); en

  • ten tweede, het analyseren van de wijzigingen die moeten worden voorgesteld in de bestaande standaarden voor financiële verslaggeving om de integratie van financiële en niet-financiële verslaggeving te bewerkstelligen (EFRAG-conferentie van 28 november 2023).

In het kader van de door de auditors uit te voeren beoordeling van de duurzaamheidsinformatie, zal de analyse van de connectiviteit en consistentie van financiële informatie, meer bepaald overeenkomstig de IFRS en duurzaamheidsstandaarden, daarom een belangrijk element zijn waarmee rekening dient te worden gehouden in de controleaanpak. Door ervoor te zorgen dat de audit van duurzaamheidsgegevens en financiële gegevens wordt uitgevoerd door de commissaris van de vennootschap, zal deze analyse dus vergemakkelijken.

 

Gerelateerd

Neem deel aan de Belgian Awards for Sustainability Reports (BAS)! Inschrijvingen geopend

Audit van duurzaamheidsverslaggeving: uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten

Marc Daelman en Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisoren

Mededeling 2024/11: Erkenning voor het verstrekken van assurance over duurzaamheidsinformatie - vereisten voor de permanente vorming