6 oktober 2022

Uiterlijk op 1 januari 2024 moeten de statuten van de vennootschappen die werden opgericht voor 1 mei 2019, datum waarop het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht werd, aangepast worden in overeenstemming met de voorschriften van dit nieuwe Wetboek. 

Indien hiertoe het nodige nog niet werd gedaan, wordt het stilaan tijd de nodige voorbereidingen te treffen teneinde een statutenwijziging voor uw vennootschap door te voeren. We hebben immers vastgesteld dat de statuten van vele bedrijfsrevisorenvennootschappen, ingeschreven in het openbaar register, nog niet geconformeerd werden aan het nieuwe WVV.

Wij herinneren eraan dat elke statutenwijziging van een in het openbaar register ingeschreven vennootschap moet meegedeeld worden aan het Instituut. Artikel 17, § 2 van het KB van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren, legt op om elke wijziging in de gegevens opgenomen in het openbaar register binnen een termijn van een maand mee te delen.

Wij wensen er tevens de aandacht op te vestigen dat u, via reg@ibr-ire.be, een advies kan vragen aan het Uitvoerend Comité over uw ontwerp van statutenwijziging alvorens deze statutenwijziging door te voeren. Dit verzekert u ervan dat uw gewijzigde statuten beantwoorden aan de wettelijke vereisten en bespaart u vermijdbare administratieve overlast. 

Indien u bijkomende vragen zou hebben, aarzel niet om de dienst Register via e-mail (reg@ibr-ire.be) te contacteren. We helpen u graag verder.

Gerelateerd

Mededeling 2023/13: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register - verhinderde bedrijfsrevisoren

Een correct, duidelijk en transparant openbaar register: een voortdurende bekommernis

Stef Van Attenhoven, verantwoordelijke vennootschappen - openbaar register

Mededeling 2022/15: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren