14 april 2023

Geachte confrater,

Gelet op de goedkeuring in november 2022 van de Europese richtlijn met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (Corporate Sustainability Reporting Directive of “CSRD”) en de aan de bedrijfsrevisoren toegewezen assuranceopdracht met betrekking tot duurzaamheidsinformatie als gevolg daarvan, biedt de Raad van het IBR aan zijn leden in de komende maanden een diepgaande vorming ter zake aan.

Het doel van dit ESG-programma is om bedrijfsrevisoren te helpen de nodige vaardigheden te verwerven om niet-financiële informatie, in eerste instantie, te beoordelen en, in een later stadium, te controleren.

Voordat een bedrijfsrevisor een opdracht in dit domein aanvaardt, moet hij er immers voor zorgen dat hij de materie goed beheerst; verantwoordelijkheid nemen door de juiste opleidingen te volgen is dus cruciaal. Het IBR wil zo ook inspelen op maatschappelijke verwachtingen en eventuele toekomstige verplichtingen, of het nu gaat om permanente vorming of om toegang tot het beroep. 

De CSRD heeft immers de bedrijfsrevisor aangewezen als bevoorrechte partner voor het verschaffen van (een beperkte of redelijke mate van) zekerheid over duurzaamheidsinformatie. Volgens de CSRD draagt het prioritair toevertrouwen van deze opdrachten aan de bedrijfsrevisoren bij aan het verbinden van financiële en niet-financiële informatie en het waarborgen van hun consistentie, wat bijzonder belangrijk is voor de gebruikers van duurzaamheidsinformatie.

De Raad van het IBR wil de nadruk leggen op de opportuniteit die dit ESG-vormingsprogramma creëert, zowel voor het beroep als geheel, als individueel voor elke bedrijfsrevisor. 

In mijn hoedanigheid van Voorzitter van het IBR zou ik u ook persoonlijk willen aanbevelen om deze seminaries bij te wonen zodra ze fysiek van start gaan. Voor de Nederlandstalige bedrijfsrevisoren starten deze seminaries in mei van dit jaar en voor de Franstalige bedrijfsrevisoren vanaf juni.

Concreet bestaan de twee vormingscycli in totaal uit 24,5 uur, verdeeld als volgt:

  • eerste cyclus (fysiek, in mei en juni): vier seminaries van een halve dag; 
  • tweede cyclus (fysiek, in september en oktober): drie seminaries van een halve dag.

Bovendien zullen al deze seminaries tijdens de zomer worden opgenomen in de opnamestudio en, on demand, toegankelijk zijn vanaf september 2023 (eerste cyclus) en begin november 2023 (tweede cyclus). 

Om het ESG 2023-vormingscertificaat te behalen, dat zal worden afgegeven door het IBR, dient u vóór 31 maart 2024 cyclus 1 en 2 volledig te hebben afgerond en ten minste drie seminaries van het ESG-programma fysiek te hebben bijgewoond.

Tenslotte, gezien het belang ervan voor het beroep, zullen deze vormingen uitsluitend voorbehouden zijn aan de bedrijfsrevisoren en stagiairs. 

Ik nodig u bijgevolg uit om u vanaf nu in te schrijven via het IBR-portaal (Mijn vormingen) en hoop u talrijk te mogen ontmoeten op deze seminaries.

Patrick Van Impe
Voorzitter 

Gerelateerd

Audit van duurzaamheidsverslaggeving: uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten

Marc Daelman en Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisoren

Audit van duurzaamheidsverslaggeving: uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten

Marc Daelman en Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisoren

Mededeling 2024/11: Erkenning voor het verstrekken van assurance over duurzaamheidsinformatie - vereisten voor de permanente vorming