25 maart 2024

De Richtlijn (EU) 2022/2464 van 14 december 2022 met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de zogenaamde “CSRD”) moet door de EU-Lidstaten omgezet  zijn tegen uiterlijk 6 juli 2024. 

Aard van de opdracht zolang de wet nog niet is afgekondigd

De CSRD voorziet dat de grote organisaties van openbaar belang, die reeds beoogd waren door de Non Financial Reporting Directive (de zogenaamde “NFRD”), over de duurzaamheidsinformatie moeten rapporteren voor de boekjaren die op of na 1 januari 2024  beginnen. Deze vennootschappen zouden in principe op hun algemene vergadering van 2024  een auditor moeten benoemen die de opdracht tot het verstrekken van assurance over deze duurzaamheidsinformatie zal uitvoeren. Echter, het lijkt erop dat de Belgische wet tot omzetting  van de CSRD, op het moment dat de meeste algemene vergaderingen plaatsvinden (veelal in  april of mei), nog niet van kracht zal zijn.  

Zolang de wet nog niet is afgekondigd, zal het bijgevolg een opdracht van contractuele aard betreffen. 

Toepassing van artikel 3:64 WVV

Artikel 3:64, §1 WVV bepaalt: “Onverminderd de verbodsbepalingen die voortvloeien uit artikel  3:63, mag de commissaris in organisaties van openbaar belang geen andere diensten verrichten dan de opdrachten die door de wet of door de wetgeving van de Europese Unie werden toevertrouwd aan de commissaris, voor zover het totale bedrag van de honoraria voor deze diensten meer dan zeventig procent bedraagt van het totaalbedrag van de in artikel 3:65, § 2,  bedoelde honoraria.”  

Dit artikel verwijst uitdrukkelijk naar de opdrachten die door de wetgeving van de Europese Unie werden toevertrouwd aan de commissaris. De Europese richtlijn CSRD vertrouwt de assuranceopdracht inzake duurzaamheidsinformatie in de eerste plaats aan de wettelijke auditor (commissaris) toe. Derhalve en na juridische analyse, is de Raad van het IBR van mening dat deze opdracht niet dient te worden opgenomen in de berekening van de 70% voorzien in artikel 3:64 WVV.

Gerelateerd

Voormalig IBR-voorzitter André Hoste overleden

Audit van duurzaamheidsverslaggeving: uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten

Marc Daelman en Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisoren

Mededeling 2024/11: Erkenning voor het verstrekken van assurance over duurzaamheidsinformatie - vereisten voor de permanente vorming