25 april 2024

Context

Het voorontwerp van wet tot omzetting van de CSRD in Belgisch recht, dat momenteel binnen de regering wordt besproken, bepaalt dat natuurlijke personen die vóór 1 januari 2026 de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben verkregen, alsook de personen die momenteel stagiair zijn en die vóór 1 januari 2026 geslaagd zijn voor hun bekwaamheidsexamenproef (dus zelfs als de eedaflegging als bedrijfsrevisor pas begin 2026 plaatsvindt): “zijn gerechtigd (…) de assurance van duurzaamheidsinformatie uit te voeren, voor zover zij de nodige kennis inzake duurzaamheidsinformatie en de assurance van duurzaamheidsinformatie hebben verworven middels de permanente vorming (…)”

Het verwerven van deze kennis gebeurt in het kader van de permanente vorming vermeld in artikel 27 van de wet van 7 december 2016 en georganiseerd door het IBR in overeenstemming met artikel 79 van dezelfde wet. Het opstellen van het programma voor permanente vorming maakt immers deel uit van de opdrachten die door de wet van 7 december 2016 aan het IBR werden gedelegeerd.

Voor wat de inhoud van deze permanente vorming betreft, preciseert het voorontwerp van wet dat deze vorming ten minste de volgende onderwerpen moet behandelen:

1. De wettelijke vereisten en de standaarden inzake het opstellen van de jaarlijkse duurzaamheidsinformatie en de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie;
2. De duurzaamheidsanalyse;
3. De zorgvuldigheidsprocedures inzake de duurzaamheidskwesties;
4. De wettelijke vereisten en assurancestandaarden van duurzaamheidsinformatie.

60 uur van 2023 tot eind 2025 om de erkenning te verkrijgen

Zonder te wachten op de goedkeuring van de omzettingswet, heeft de Raad van het IBR op woensdag 24 april besloten dat bedrijfsrevisoren en stagiairs (die ofwel in 2024, ofwel voor eind 2025 slagen voor hun bekwaamheidsexamen) een vormingsprogramma van minimum 60 uur moeten volgen dat voldoet aan de bovenvermelde beschreven vereisten, om erkend te kunnen worden om duurzaamheidsaudits uit te voeren. Deze beslissing was nodig om een periode van onzekerheid te vermijden voor het beroep. 

In deze context heeft de Commissie vorming van het IBR een specifiek vormingsprogramma opgesteld dat exclusief gewijd is aan ESG-onderwerpen en dat voldoet aan de vereisten van het voorontwerp van wet. Dit programma werd vorig jaar gelanceerd. In overeenstemming met wat voorzien is in de norm permanente vorming, kunnen ook vormingen georganiseerd door bedrijfsrevisorenkantoren of andere vormingsoperatoren in aanmerking komen voor deze opleidingsuren als ze vooraf werden goedgekeurd door de Commissie vorming. De confraters die dergelijke vormingen gevolgd zouden hebben, zullen dit aan het IBR moeten meedelen zodat er rekening mee gehouden kan worden bij het opstellen van de attesten; de praktische modaliteiten van het meedelen van deze informatie zullen later meegedeeld worden.

Alle bedrijfsrevisoren en stagiairs (die in 2024, of in 2025, geslaagd zijn voor hun bekwaamheidsexamen) die dit programma van minstens 60 uur tegen 31 december 2025 gevolgd hebben en die aan de vereisten van het voorontwerp van wet voldoen, zullen een attest ontvangen van het IBR waaruit blijkt dat ze deze vorming hebben gevolgd. 

Als het voorontwerp van wet in de huidige vorm wordt aangenomen, zullen enkel bedrijfsrevisoren die over dit attest beschikken, de vermelding ‘erkend voor de assurance van duurzaamheidsinformatie’ krijgen in het openbaar register dat bijgehouden wordt door het IBR.

30 uur voor eind 2024 voor de oordelen van 2025

Voor de bedrijfsrevisoren die begin 2025 reeds oordelen over de assurance van duurzaamheidsinformatie moeten tekenen, heeft de Raad van het IBR besloten dat ze moeten kunnen bewijzen dat ze minstens 30 uur vorming gevolgd hebben voor 31 december 2024. Deze vormingsuren moeten aan dezelfde vereisten voldoen als de voormelde vereisten.

Een gezamenlijke uitdaging

De Raad van het IBR hoopt dat veel bedrijfsrevisoren erkend zullen kunnen worden als duurzaamheidsauditor en is verheugd dat een groot aantal confraters reeds gestart zijn met het vormingsprogramma. Ik moedig al onze leden aan om deze vorming volledig te volgen zodat we samen de uitdaging kunnen aangaan om duurzaamheidsaudits professioneel en onafhankelijk uit te voeren en zo het algemeen belang kunnen dienen. 

Hierna vindt u een lijst met FAQ’s (voorbehouden aan revisoren en stagiairs) die we hebben opgesteld om de praktische aspecten te verduidelijken. Deze FAQ’s zullen geüpdatet worden. We blijven ook te uwer beschikking via het e-mailadres education@icci.be.

Gerelateerd

Neem deel aan de Belgian Awards for Sustainability Reports (BAS)! Inschrijvingen geopend

Audit van duurzaamheidsverslaggeving: uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten

Marc Daelman en Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisoren

Het vormingsprogramma 2024-2025 staat nu online!