3 mei 2024

Een “gecoördineerde audit” in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 29 maart 2024 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een “Codex van de openbare financiën” aangenomen. Hij werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 april 2024. Deze Codex omvat meer bepaald de basisprincipes van een “gecoördineerde audit” voor de autonome bestuursinstellingen van tweede categorie.

De certificering van de rekeningen van deze entiteiten zal dus worden uitgevoerd door een bedrijfsrevisor op basis van een permanent dossier en de geheimhoudingsplicht van de bedrijfsrevisor zal niet langer van toepassing zijn ten aanzien van de andere betrokken controleactoren.

Een “geïntegreerde auditaanpak” in de Franse Gemeenschap

Het decreet van 4 februari 2021 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen van de Franse Gemeenschap voorzag reeds in het beginsel van de “geïntegreerde auditaanpak”.

Dit decreet was het voorwerp van een recente wijziging, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2024, in die zin dat de bedrijfsrevisoren voortaan worden vrijgesteld van hun geheimhoudingsplicht in het kader van hun uitwisseling van informatie en documenten met het Rekenhof en de andere controleactoren.

Naar “single audit” in Wallonië

Het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid was het voorwerp van een modernisering, goedgekeurd door de Begrotingscommissie van het Waals Parlement op 8 april 2024 en gestemd in plenaire vergadering op 24 april 2024.

Eén van de pijlers van het gewijzigde decreet bestaat uit de implementatie van het beginsel van budgettaire en boekhoudkundige consolidatie. De volledige perimeter van het Waals Gewest zal dus het voorwerp uitmaken van deze consolidatie, waaronder meer bepaald de Waalse openbare bestuurseenheden van type 3 (“unités d’administration publique”, UAP), die in de toekomst ook onderworpen zullen zijn aan de controle van het Rekenhof (wijziging van artikel 102 van het decreet van 15 december 2011).

Deze geconsolideerde aanpak impliceert de integratie van het "single audit”-beginsel voor deze UAP’s. Zodra de controle en certificering van de jaarrekening van een UAP van type 3 wordt toevertrouwd aan een bedrijfsrevisor, wordt de controle door het Rekenhof immers uitgevoerd op basis van de door de bedrijfsrevisor uitgevoerde werkzaamheden (artikel 102/1, § 1).

De opheffing van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van het Rekenhof, de Inspectie van Financiën en de gemeenschappelijke auditdienst (“Service commun d’audit”) is in dit opzicht een belangrijke stap voorwaarts.

In de praktijk

Het IBR wenst nauw samen te werken met het Rekenhof en alle andere betrokken partijen om het succes van deze vooruitgang op wetgevingsgebied te verzekeren.

Het sluiten van afsprakennota’s moet nu een geharmoniseerde implementatie van de “gecoördineerde audit”, “geïntegreerde auditaanpak”, of meer in het algemeen “single audit” – al naar gelang de gehanteerde benaming – vergemakkelijken.

Deze verschillende benamingen naargelang het betrokken gewest doen u misschien glimlachen, maar ze weerspiegelen de politieke wil om zich het onderwerp eigen te maken. Het principe blijft echter constant, namelijk dat elke controleactor steunt op de werkzaamheden van de andere controleactoren.

We merken nu op verscheidene bestuursniveaus een echte wil om deze weg in te slaan teneinde de efficiëntie en kwaliteit te verhogen.

Wij nodigen u graag uit om alvast de datum van 3 december in uw agenda te noteren. Tijdens de door het IBR georganiseerde Dag van de publieke sector zal een overzicht worden gegeven van deze ontwikkelingen en van de praktische regelingen die zullen worden ingevoerd.

Gerelateerd

Advies 2024/01: De opdracht van bedrijfsrevisoren bij VLAIO en het beroepsgeheim

Mededeling 2024/12: Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken - beroepsgeheim - nieuwe uitzondering

Nieuwe editie van de brochure over de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Update februari 2024