19 juli 2023

Joris LAMBRECHTS – Manager Compliance & Forensics - Finvision


Met de Belgische klokkenluiders-wet zullen juridische entiteiten in de private sector met 250 werknemers of meer (vanaf 15 februari 2023) en 50 werknemers of meer (vanaf 17 december 2023) verplicht zijn een klokkenluidersregeling in te voeren. 

Een dergelijke regeling omvat in de eerste plaats het opzetten van een meldkanaal voor klokkenluiders waarlangs zij inbreuken kunnen melden op specifieke rechtsgebieden (of indien de onderneming dit wenst voor meldingen over een ruimer aantal domeinen). Samen met dit meldkanaal moet een onderneming een beleid ontwikkelen. Dit bepaalt de krijtlijnen van het meldproces en de navolgende opvolging ervan. Opvolging verwijst enerzijds naar de communicatie ten aanzien van de melder en anderzijds naar het onderzoek en eventuele consequenties hiervan indien de melding (on)gegrond wordt bevonden (bv. sancties voor de betrokkenen).

Klokkenluiders die binnen de contouren van de klokkenluiderswet vallen, worden gevrijwaard van elke mogelijke vorm van represailles. Dit zal het geval zijn wanneer zij er redelijkerwijze van overtuigd mochten zijn dat hun melding terecht was op het moment dat zij deze deden.  Omdat wettelijke garanties op vrijwaring voor represailles op zich niet volstaan, voorziet de klokkenluiderswet in een algemeen principe van (minstens) vertrouwelijkheid wat betreft de identiteit van de klokkenluider en in bepaalde gevallen zelfs anonimiteit. 

De klokkenluiders-wet zal tenslotte haar impact hebben op het beroepsgeheim van de cijferberoeper. In die zin dat die een onduidelijke positie geplaatst kan worden door toepassing van deze nieuwe regelgeving en het bestaande kader ter voorkoming van het witwassen van geld. Een vaststelling die te betreuren is gelet op het potentieel van de klokkenluiders-wet.


Gerelateerd