18 juli 2023

Fernand MAILLARD, bedrijfsrevisor

 

Het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2023 publiceerde de wet van 7 juni 2023 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 en houdende diverse bepalingen inzake insolvabiliteit. Deze wet wijzigt hoofdzakelijk boek XX van het Wetboek van economisch recht (hierna: “WER”) en de bekendmaking ervan werd lang verwacht en is (ruim vóór de bekendmaking ervan) al het onderwerp geweest van talrijke publicaties en vormingen.

Het zou te lang duren om de hele tekst in deze nieuwbrief door te nemen, maar er dient te worden opgemerkt dat de wijzigingen hoofdzakelijk betrekking hebben op de gerechtelijke reorganisatieprocedure, met onder meer de volgende punten:

  • de aanpassing van de definities die gelden voor de toepassing van boek XX (art. I.23 WER);
  • de bekwaamheid en kwaliteiten van de insolventiefunctionarissen, alsook de wijze van benoeming en vervanging; 
  • de alarmbel- en vroegtijdige waarschuwingsprocedure;
  • de rol van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden;
  • de procedure van minnelijk akkoord;
  • de herziening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie;
  • de tussenkomst van een herstructureringsdeskundige;
  • de tussenkomst van een vereffeningsdeskundige.

De wet past ook enkele artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: “WVV”) aan (art. 2:74, 2:113, § 3, 2:114, § 3), met invoeging van een art. 2:74/1, luidende: “Art. 2:74/1. De rechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt op aangifte van de schuldenaar of op verzoek tot faillietverklaring en die overeenkomstig artikel XX.100 van het Wetboek van economisch recht oordeelt dat de vennootschap zich in staat van faillissement bevindt, kan beslissen het faillissement niet uit te spreken, maar de vennootschap te ontbinden.”

Laten we hopen dat het aldus gewijzigd boek XX WER een stimulans is om de gerechtelijke reorganisatieprocedures effectiever te maken teneinde de betrokken ondernemingen in staat te stellen beter te herstarten en hun activiteiten normaal te hervatten. De wet voorziet in een evaluatie van deze wijzigingen door de minister die bevoegd is voor Justitie, dewelke is voorzien drie jaar na de inwerkingtreding van de wet.

De wijzigingen aangebracht in het WER (en in het WVV) zijn toepasselijk op insolventieprocedures geopend vanaf 1 september 2023.

Gerelateerd

Mededeling 2021/09: Wijziging van Boek XX WER - Tijdelijke procedure tot gerechtelijke reorganisatie

Mededeling 2018/09: Inwerkingtreding van Boek XX Insolventie Wetboek economisch recht

Advies 2017/08: boek XX Insolventie Wetboek economisch recht - impact van de toepassing ervan op de bedrijfsrevisor