Op deze pagina informeren we u in een handig chronologisch overzicht over de Europese audithervorming en de meest recente informatie betreffende de omzetting in Belgisch recht.

Laatste update van deze pagina: 17 april 2019

Europese audithervorming en omzetting in Belgisch recht: recent nieuws

 

 • EU Statutory Audit Reform: Impact on costs, concentration and competition (Study of the European Parliament, april 2019)
 • KB van 22 februari 2019 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
 • KB van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor
 • KB van 3 december 2017 betreffende de nationale samenwerking tussen het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, de Hoge Raad voor de economische beroepen en de minister bevoegd voor Economie, alsook betreffende de internationale samenwerking met derde landen
  (Belgisch Staatsblad, 15 december 2017, ed. 2)
 • KB van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren
  (Belgisch Staatsblad, 4 augustus 2017)
 • Het ICCI publiceerde op 12 april 2017 een reeks vragen en antwoorden van de European Contact Group (ECG) met toevoegingen die rekening houden met de Belgische bijzonderheden.
 • KB van 24 februari 2017 tot benoeming van een lid van het Comité van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren
  (Belgisch Staatsblad, 28 februari 2017)
 • Benoeming door de Nationale Bank van België van twee leden van het Comité van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren
  (Belgisch Staatsblad, 30 januari 2017)
 • Benoeming door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van twee leden van het Comité van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren
  (Belgisch Staatsblad, 30 januari 2017)
 • KB van 16 januari 2017 tot benoeming van leden van het Comité van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren
  (Belgisch Staatsblad, 20 januari 2017, ed. 2)
 • KB van 25 december 2016 over de maximale begrotingsgrens en over de dekking van de werkingskosten voor het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (Belgisch Staatsblad, 23 januari 2017, ed. 3)
 • KB van 25 december 2016 betreffende de bezoldiging van de voorzitter van het Comité van het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren en betreffende het presentiegeld van het lid, dat niet de voorzitter is, van het Comité van het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren (Belgisch Staatsblad, 16 januari 2017)
 • Het Belgisch Staatsblad van 13 december (2de editie) publiceerde de wet van 7 december 2016 tot organisatie van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. De nieuwe wet treedt uiterlijk op 31 december 2016 in werking. Lees ook ons persbericht.
 • De Ministerraad keurde op 15 juli 2016 op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed over de organisatie van het beroep en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Lees hier het persbericht.
 • Bericht van de voorzitter van het IBR inzake de inwerkingtreding op 17 juni 2016 van Verordening (EU) Nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van Organisaties van Openbaar Belang  (OOB). Voor de voornaamste bepalingen die sinds 17 juni 2016 in werking getreden zijn, lees Mededeling 2016/09 van het IBR.
 • Intussen werd ook de wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie op 6 juli 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Artikel 89 betreft bepalingen inzake de bevoegdheden van de tuchtinstanties en de artikelen 90 tot 92 betreffen wijzigingen aan het wetboek van vennootschappen betreffende de duur van het commissarismandaat. Meer informatie hierover in Mededeling 2016/08 van het IBR.
 • Adviezen van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen:

Europees kader