Opgelet : Ingevolge de inwerkingtreding op 31 december 2016 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, zal het koninklijk besluit van 3 september 2010 betreffende de inschrijving van auditors en auditorganisaties van derde landen in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren en het publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op auditors en auditorganisaties van derde landen worden opgeheven op een datum die door de Koning zal worden bepaald. 

De inwerkingtreding van het nieuw koninklijk besluit kan echter een impact hebben op de toepasbaarheid van onderstaande regels.
 

Dit register bevat de auditors en de auditorganisaties van een derde land, die een controleverklaring afleveren betreffende de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening van een vennootschap die haar statutaire zetel buiten de Europese Gemeenschap heeft en waarvan de effecten in België zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt (Euronext Brussels NV en het Rentenfonds) in de zin van artikel 4, eerste lid, punt 14, van Richtlijn 2004/39/EG, behalve indien de vennootschap alleen een emittent is van effecten die in een lidstaat zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2004/109/EG, met een nominale waarde per eenheid van ten minste 50.000 euro of, in het geval van effecten die in een andere munteenheid luiden, op de dag van uitgifte equivalent aan ten minste 50.000 euro.

3 soorten

Auditorganisaties van derde landen die controleverklaringen afleveren betreffende de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen, waarvan de effecten in België zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, en waarvan de statutaire zetel gevestigd is buiten de Europese Gemeenschap:
 • in landen of gebieden waaraan de Europese Commissie geen uitzondering heeft toekend op het algemeen principe van de registratie met de onderwerping aan het stelsels van publiek toezicht van de lidstaat en als dusdanig geregistreerd zijn in het openbaar register;

 • in landen of gebieden waarvan de EU-Commissie de stelsels van publiek toezicht, de kwaliteitsborgingsstelsels en de onderzoeks- en sanctieregelingen als gelijkwaardig heeft beoordeeld aan deze van de lidstaten voor toepassing van artikel 46 (1) van de Richtlijn 2006/43/EG en bijgevolg eenvoudig zijn ingeschreven op voorwaarde van wederkerigheid;

 • in de landen en gebieden waaraan de EU-Commissie een overgangsperiode ​toestaat en bijgevolg eenvoudig zijn ingeschreven voor de duur van deze periode.

 

Hoe inschrijven?

De inschrijving van auditors en auditorganisaties van derde landen in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op auditors en auditorganisaties van derde landen wordt geregeld door het koninklijk besluit van 3 september 2010.

In uitvoering van artikel 45 van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, stelt het koninklijk besluit van 3 september 2010 dat auditors of auditorganisaties van een derde land die een controleverklaring afleveren betreffende de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening van een vennootschap die haar statutaire zetel buiten de Europese Gemeenschap heeft en waarvan de effecten in België zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 4, eerste lid, punt 14, van Richtlijn 2004/39/EG als dusdanig moeten zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de bedrijfsrevisoren.
 
Controleverklaringen welke zijn afgeleverd door auditors of auditorganisaties van een derde land die niet in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren zijn geregistreerd, hebben in België geen rechtsgevolgen.
 
Een inschrijving is niet noodzakelijk voor ondernemingen die uitsluitend obligaties of overige verhandelbare schuldinstrumenten uitgeven die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in België met een nominale waarde per obligatie of ander schuldinstrument van ten minste € 50.000 of, in het geval van andere valuta, met een nominale waarde per obligatie of ander schuldinstrument die op de datum van uitgifte ten minste gelijkwaardig is aan € 50.000. Ook bedrijfsrevisoren natuurlijke personen of bedrijfsrevisorenkantoren hoeven zich niet als dusdanig te laten registreren.
 
Artikel 45 van de Richtlijn 2006/43/EG en het koninklijk besluit van 3 september 2010 stellen de eisen vast ten aanzien van de inschrijving van auditors en auditorganisaties van derde landen, alsook het publiek toezicht, de externe kwaliteitscontrole en onderzoeks- en sanctieregelingen waaraan zij worden onderworpen.
 
Van de algemene principes van artikel 45 van de Richtlijn kan worden afgeweken, voor de auditors en auditorganisaties van derde landen die controleverklaringen afleveren betreffende de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen met statutaire zetel:
 • in de landen of gebieden waarvan de EU-Commissie de stelsels van publiek toezicht, de kwaliteitsborgingsstelsels en de onderzoeks- en sanctieregelingen als gelijkwaardig heeft beoordeeld voor toepassing van artikel 46 (1) van de Richtlijn;
 • in de landen en gebieden waaraan de EU-Commissie een overgangsperiode toestaat voor toepassing van artikel 46 (2) van de Richtlijn.
Het Besluit 2011/30/EU van de Europese Commissie van 19 januari 2011, gewijzigd bij het Besluit 2013/288/EU van de Europese Commissie van 13 juni 2013 waarbij de stelsels van publiek toezicht, de kwaliteitsborgingsstelsels en de onderzoeks- en sanctieregelingen voor auditors en auditorganisaties van de hierna volgende derde landen worden aangemerkt als zijnde gelijkwaardig aan de stelsels van de lidstaten wat de controleactiviteiten betreft die betrekking hebben op de enkelvoudige of geconsolideerde jaarrekeningen voor toepassing van artikel 46 (1) van Richtlijn 2006/43/EG voor boekjaren die
 • op 2 juli 2010 aanvangen: Australië, Canada, China, Kroatië (sinds 1 juli 2013 lid van de EU), Japan, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zwitserland en Verenigde Staten van Amerika (tot 31 juli 2013, verlengd tot 31 juli 2016 bij Besluit 2013/281/EU van de Europese Commissie van 11 juni 2013);
 • op 1 augustus 2012 aanvangen: Abu Dhabi, Brazilië, Dubai International Financial Centre, Guernsey, Indonesië, Eiland Man, Jersey, Maleisië, Taiwan, Thailand.
 De Europese Commissie heeft de auditors en auditorganisaties van derde landen opgesomd in haar Beschikking 2008/627/EG van 29 juli 2008 toegestaan hun controleactiviteiten gedurende een overgangsperiode, gaande van 29 juni 2008 tot en met 1 juli 2010, voort te zetten. Het betreffen volgende landen: Argentinië, Australië, Bahama’s, Bermuda, Brazilië, Canada, Caymaneilanden, Chili, China, Guernsey, Jersey, eiland Man, Hongkong, India, Indonesië, Israël, Japan, Kazachstan, Kroatië (sinds 1 juli 2013 lid van de EU), Maleisië, Marokko, Mauritius, Mexico, Nieuw-Zeeland, Oekraïne, Pakistan, Rusland, Singapore, Taiwan, Thailand, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zwitserland.
 
Verder heeft de Europese Commissie de auditors en auditorganisaties van derde landen en gebieden opgesomd in haar Besluit 2011/30/EU van 19 januari 2011 en gewijzigd bij haar Besluit 2013/288/EU van 13 juni 2013 toegestaan hun controleactiviteiten gedurende:
 • een overgangsperiode, gaande van 2 juli 2010 tot en met 31 juli 2012, verlengd tot en met 31 juli 2015, voort te zetten. Het betreffen: Bermuda, Caymaneilanden, Egypte, Mauritius, Nieuw-Zeeland, Rusland en Turkije.
 • De overgangsperiode, gaande van 2 juli 2010 tot en met 31 juli 2012 wordt beëindigd voor de volgende landen: Hongkong, India en Israël.
Een aanvraag tot inschrijving moet schriftelijk in één van de landstalen van België worden ingediend gebruikmakend van volgende formulieren met bijlagen:
 • het Formulier A (BE) dat enkel kan gebruikt worden door de auditors en audit organisaties van derde landen waarvan de EU-Commissie de stelsels van publiek toezicht, de kwaliteitsborgingsstelsels en de onderzoeks- en sanctieregelingen als gelijkwaardig heeft beoordeeld aan deze van de lidstaten voor toepassing van artikel 46 (1) van de Richtlijn 2006/43/EG of waaraan de EU-Commissie een overgangsperiode toestaat;
 • het Formulier B (BE) dat in alle andere gevallen moet worden gebruikt.
Vul het juiste formulier in samen met de bijlagen en verstuur deze documenten in origineel elektronisch formaat (Word of Excel) naar het e mailadres reg@ibr-ire.be van het Instituut van de bedrijfsrevisoren. Print het formulier en de bijlagen tevens uit en stuur deze onverwijld gedateerd en ondertekend per post naar het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Bewaar ook een kopie van het formulier voor uw eigen administratie.
Wijzigingen in uw gegevens moeten worden doorgegeven door middel van de elektronische actualisatieformulieren die hierna zijn opgenomen.
Breng geen handmatige wijzigingen aan op het archiefexemplaar, deze worden niet verwerkt.