24 maart 2020

Geldende norm

Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd dooreen onderneming aan de bedrijfsrevisor

Deze norm treedt in werking voor de opdrachten die aanvangen vanaf de tiende dag na de bekendmaking van het bericht van de minister die bevoegd is voor Economie in het Belgisch Staatsblad.

Deze norm is van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd door een onderneming aan een bedrijfsrevisor en uitgevoerd in deze hoedanigheid. Deze norm doet geen afbreuk aan de specifieke norm of aanbeveling die, in voorkomend geval, op de betrokken opdracht van toepassing is voor zover de specifieke norm of aanbeveling alle vereisten bevat van deze norm die minstens evenwaardig zijn aan deze norm.

Deze norm bepaalt de vereisten die gelden voor alle opdrachten met het oog op het waarborgen van een hoog kwaliteitsniveau voor alle opdrachten uitgevoerd door een bedrijfsrevisor.


Goedkeuring

Op 20 maart 2020 werd het bericht inzake de goedkeuring door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft deze norm goedgekeurd op 13 december 2019.

Historiek

Openbare raadpleging van 1 maart tot 30 april 2019


Analyse van de commentaren ontvangen op de openbare raadpleging die door het IBR werd georganiseerd en standpunt van het IBR
Ontvangen commentaar:

Ontwerp van norm voorgelegd aan openbare raadpleging


Mededeling 2019/04

Ontwerp van Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor