20 maart 2020

Het Belgisch Staatsblad publiceerde vandaag het bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm, met als titel "algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd door een onderneming aan de bedrijfsrevisor":


Overeenkomstig de bepalingen van artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, werd een ontwerp van norm met als titel "algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd door een onderneming aan de bedrijfsrevisor" ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de economische beroepen en aan de minister bevoegd voor Economie, na het voorwerp te hebben uitgemaakt van een openbare raadpleging.

Deze norm is van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd door een onderneming aan een bedrijfsrevisor en uitgevoerd in deze hoedanigheid. Deze norm doet geen afbreuk aan de specifieke norm of aanbeveling die, in voorkomend geval, op de betrokken opdracht van toepassing is voor zover de specifieke norm of aanbeveling alle vereisten bevat van deze norm die minstens evenwaardig zijn aan deze norm.

Deze norm bepaalt de vereisten die gelden voor alle opdrachten met het oog op het waarborgen van een hoog kwaliteitsniveau voor alle opdrachten uitgevoerd door een bedrijfsrevisor.

Deze norm werd aangenomen door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren op 29 november 2019 en werd goedgekeurd door de Hoge Raad voor de economische beroepen op 13 december 2019, en door de minister bevoegd voor Economie.

Brussel, 13 maart 2020.

De Minister van Economie,
N. MUYLLE

Gerelateerd

Goedkeuring en inwerkingtreding van twee voor het beroep belangrijke normen

Drie normen van het IBR goedgekeurd door de HREB en de minister van Economie

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding