20 december 2019

Geldende norm

Bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA's

In werking getreden op 12 maart 2019.

Deze bijkomende norm (herzien in 2018) behandelt de Belgische bijzonderheden met betrekking tot het commissarisverslag, alsook andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris, met name de in de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke context vereiste bijkomende schriftelijke bevestigingen en het nazicht van de neerlegging van de (geconsolideerde) jaarrekening en van de door artikel 100, § 1, 5°, 6°/1, 6°/2 en § 2 van het Wetboek van vennootschappen beoogde documenten.

In de bijlagen van de bijkomende norm (herzien in 2018) worden diverse modelverslagen opgenomen.

Lopende consultatie

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – Het commissarisverslag in het kader van een wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening en andere andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris ter openbare raapleging voor.

De aanpassing van de bijkomende norm (herzien in 2018) (zie hieronder) is gebeurd om rekening te houden met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In het licht van de inwerkingtreding van dit wetboek – minstens van de dwingende bepalingen – op 1 januari 2020, verwijst de Raad naar de mededeling inzake de openbare raadpleging (zie hieronder) alsook naar Advies 2019/14.

U kunt uw commentaren tot 31 januari 2020 overmaken via het volgende e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

Historiek

2018

Goedkeuring van de geldende norm

Op 12 maart 2019 werd het bericht inzake de goedkeuring door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft deze norm goedgekeurd op 26 juli 2018.

Deze norm vervangt de norm die goedgekeurd werd op 29 maart 2013 (B.S. 28 augustus 2013), gewijzigd op 21 december 2016 (B.S. 17 maart 2017).

Openbare raadpleging

Analyse van de commentaren ontvangen op de openbare raadpleging en standpunt van het IBR Ontvangen commentaren

Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging

Ontwerp van bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's) - Het commissarisverslag in het kader van een wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris.

2017

Goedgekeurde norm

Gezien het verzoek van de minister van Economie gericht aan het IBR om het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA’s in België van 2016 aan te passen, heeft het IBR een nieuw ontwerp van bijkomende norm (herzien in 2018) aan een openbare raadpleging voorgelegd op 5 februari 2018.


Ontwerp voorgelegd aan de HREB en de minister

Openbare raadpleging

Ontvangen commentaren

Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging

2016

Goedgekeurde norm

Het bericht van 16 april 2010 tot goedkeuring van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België stelde dat de Raad van het IBR een norm diende aan te nemen die de specifieke Belgische bepalingen inzake audit die niet opgenomen zijn in de ISA’s herneemt.

Daartoe heeft de Raad van het IBR op 29 maart 2013 de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) aangenomen.

Artikel 28 van de wet van 18 december 2015 tot omzetting van de boekhoudrichtlijn heeft artikel 144, §1 van het Wetboek van vennootschappen gewijzigd door de invoering van een nieuwe bepaling onder 9°. Deze nieuwe bepaling verplicht de opnemingen van een vermelding in het commissarisverslag betreffende de documenten die worden neergelegd overeenkomstig artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen. Derhalve werd de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s gewijzigd door een norm die werd aangenomen door de Raad op 26 augustus en 1 december 2016 en goedgekeurd door de HREB op 14 december 2016. Op 17 maart 2017 werd het bericht van 13 maart 2017 van de minister die bevoegd is voor Economie met betrekking tot de goedkeuring van voormelde norm bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De wijzigingen opgenomen in de gecoördineerde versie van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s zijn van toepassing op de boekjaren geopend vanaf 1 januari 2016.

Gecoördineerde versie van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's

Openbare raadpleging

Ontvangen commentaren

Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging

Ontwerp van norm tot wijziging van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) - Het commissarisverslag in het kader van een controle van financiële overzichten overeenkomstig de artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris

2013

Goedgekeurde norm

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft op 29 maart 2013 de hiernavolgende norm aangenomen. Deze werd op 25 april 2013 door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en op 22 augustus 2013 door de Minister die bevoegd is voor Economie goedgekeurd. Deze goedkeuring heeft het voorwerp uitgemaakt van een bericht door de Minister die bevoegd is voor Economie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2013 (p. 56832).

Openbare raadpleging

Ontvangen commentaren wweede openbare raadpleging

Ontvangen commentaren eerste openbare raadpleging

Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging

Tweede openbare raadpleging

Eerste openbare raadpleging