22 mei 2024

Geldende norm

Voor de verslagen uitgebracht over de EFI met betrekking tot de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024:

Het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad werd aangenomen naar aanleiding van het injunctierecht voorzien door artikel 31, § 3 van de wet van 7 december 2016 waarvan de HREB gebruik heeft gemaakt bij de goedkeuring van het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s in december 2020.

Eén van de punten die bij de herziening van de norm in overweging werden genomen, is de opdracht inzake de sociale balans. Omdat de sociale balans niet enkel van toepassing is bij entiteiten met een ondernemingsraad, maar de commissaris dient in zijn commissarisverslag een specifieke vermelding op te nemen over de sociale balans. De Raad heeft dan ook beslist om niet enkel de norm ondernemingsraad aan te passen, maar gelijktijdig de bijkomende norm (herziene versie 2020) te herzien.

Ontwerp van norm zoals voorgelegd aan openbare raadpleging

De openbare raadpleging vond plaats van 1 december 2021 tot 1 maart 2022.

Het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad dat wordt voorgelegd aan openbare raadpleging dient samen gelezen te worden met het ontwerp van herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s.

Omdat de ontwerpnormen met elkaar verband houden, had de Raad van het IBR ervoor geopteerd om een begeleidend document op te stellen om u te leiden doorheen de openbare raadplegingen.

Dit begeleidend document bevat slechts een summiere beschrijving van een aantal kernpunten en maakte geen deel uit van de openbare raadpleging, zodat hierop niet gereageerd kon worden.