1 december 2021

Geldende norm

Normen betreffende de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad

Deze norm is in werking getreden op 1 maart 1992 en gewijzigd op 6 december 2002.

Consultatieprocedure

Bij de goedkeuring van het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s in december 2020 heeft de HREB gebruik gemaakt van het injunctierecht, voorzien door artikel 31, § 3 van de wet van 7 december 2016, om het IBR de opdracht te geven de normen betreffende de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad te wijzigen. De openbare raadpleging diende derhalve te worden gelanceerd binnen het jaar volgend op de datum van de injunctie. De Raad van het IBR legt bijgevolg een ontwerp van norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad ter openbare raadpleging voor.

Eén van de punten die bij de herziening van de norm in overweging werden genomen, is de opdracht inzake de sociale balans. Omdat de sociale balans niet enkel van toepassing is bij entiteiten met een ondernemingsraad, maar de commissaris dient in zijn commissarisverslag een specifieke vermelding op te nemen over de sociale balans. De Raad heeft dan ook beslist om niet enkel de norm ondernemingsraad aan te passen, maar gelijktijdig de bijkomende norm (herziene versie 2020) te herzien.

Het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad dat wordt voorgelegd aan openbare raadpleging dient samen gelezen te worden met het ontwerp van herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s. Deze ontwerpnorm ligt eveneens ter openbare raadpleging voor.

Omdat deze ontwerpnormen met elkaar verband houden, heeft de Raad van het IBR ervoor geopteerd om een begeleidend document op te stellen om u te leiden doorheen de openbare raadplegingen en u te ondersteunen bij het formuleren van uw eventuele reactie hierop.

Dit begeleidend document bevat slechts een summiere beschrijving van een aantal kernpunten en maakt geen deel uit van de openbare raadpleging, zodat hierop niet gereageerd kan worden. Dit document vervangt ook geenszins de lectuur van de vier ontwerpnormen. Om te kunnen reageren op de openbare raadplegingen dient u kennis te nemen van de volledige teksten van de ontwerpnormen.

U kunt uw commentaren tot en met 1 maart 2022 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

In het kader van de privacy-regelgeving, vragen wij u om ons bij het overmaken van uw commentaar uitdrukkelijk te bevestigen dat zowel uw reactie als uw naam na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR mogen worden gepubliceerd.