15 april 2021

Ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Openbare raadpleging

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen) (“Effectennorm”) ter openbare raadpleging voor.

Deze ontwerpnorm werd uitgewerkt samen met het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants. Hierbij werd rekening gehouden met de technische nota van het IBR inzake deze opdracht, goedgekeurd door de Raad op 20 december 2019 en voorgelegd aan een field testing van 14 maanden.

We wijzen erop dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen reeds in werking is getreden vanaf 1 januari 2020. Om de bedrijfsrevisoren in deze situatie te leiden, raadt de Raad van het IBR aan om de aan openbare raadpleging voorgelegde ontwerpnorm anticipatief te hanteren bij het opstellen van de verslagen inzake deze opdracht.

U kunt uw commentaren tot en met 16 mei 2021 overmaken via het volgende e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

In het kader van de privacy-regelgeving, vragen wij u om ons bij het overmaken van uw commentaar uitdrukkelijk te bevestigen dat zowel uw reactie als uw naam na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR mogen worden gepubliceerd.

Wij wijzen erop dat wij, in het kader van de goedkeuringsprocedure voorzien in artikel 31 van de wet van 7 december 2016, het volledige dossier dienen over te maken aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie.

Ontwerp van norm