22 november 2021

Ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Lopende procedure

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, heeft de Raad van het IBR van 15 april tot 16 mei 2021 het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen) (“Effectennorm”) ter openbare raadpleging voorgelegd.

Deze ontwerpnorm werd uitgewerkt samen met het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants. Hierbij werd rekening gehouden met de technische nota van het IBR inzake deze opdracht, goedgekeurd door de Raad op 20 december 2019 en voorgelegd aan een field testing van 14 maanden.

Het IBR heeft binnen de termijn van de openbare raadpleging van 3 respondenten (bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisorenkantoren die de vennoten en de medewerkers vertegenwoordigen, alsook van andere belanghebbende partijen) een reactie ontvangen.

Het aangepaste ontwerp van Effectennorm werd goedgekeurd door de Raad van het IBR op 24-09-2021 en door de Raad van het ITAA op 05-10-2021.

Zoals vereist door voormeld artikel 31 van de wet van 2016, heeft de Raad van het IBR deze ontwerpnorm ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister bevoegd voor Economie. De norm treedt pas in werking na goedkeuring door zowel de HREB als de minister van Economie. 

Omdat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen reeds in werking is getreden vanaf 1 januari 2020, wenst de Raad u in te lichten van de aangepaste ontwerpnorm. Om de bedrijfsrevisoren in deze situatie te leiden, raadt de Raad van het IBR aan om deze anticipatief te hanteren bij het opstellen van de verslagen inzake deze opdracht.

U kan de aangepaste ontwerpnorm en het standpunt van de Raad van het IBR omtrent de ontvangen reacties hierna terugvinden. In het kader van de regelgeving betreffende de bescherming van het privé-leven, werd de uitdrukkelijke toestemming van de respondenten gevraagd om de integrale brieven te publiceren op de website van het IBR.

Ontvangen commentaren op de openbare raadpleging die door het IBR werd georganiseerd en standpunt van de Raad van het IBR

Historiek