2 mei 2023

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is in werking getreden vanaf 1 januari 2020. Hiermee werden nieuwe opdrachten aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwd en werden bepaalde opdrachten, die reeds bestonden onder het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd.

Op 27 januari 2023 besliste de HREB dat het verzoek tot goedkeuring van het ontwerp van “effectennorm” geweigerd werd. Om de procedure omtrent de ontwerpnorm te volgen, raadpleegt u de website van het IBR: Effectennorm - opdracht van de beroepsbeoefenaar (ibr-ire.be).

Dit advies vervangt niet de ontwerpnorm maar is bedoeld om ondersteuning aan de bedrijfsrevisoren te bieden in het licht van het WVV en beoogt de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt.

Gerelateerd

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding

Mededeling 2021/06: Openbare raadpleging ontwerp effectennorm