29 januari 2020

Update 29 januari 2020

Openbare raapleging 2019

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, heeft de Raad van het IBR van 2 september tot 31 oktober 2019 een ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISAE- en ISRS-standaarden in België ter openbare raadpleging voorgelegd. 

Gezien de reacties ontvangen tijdens de openbare raadpleging, heeft de Raad van het IBR eind 2019 besloten om de goedkeuringsprocedure op te schorten.

Ontvangen commentaren:
Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging:

De door deze ontwerpnorm beoogde internationale standaarden in het Frans en in het Nederlands kan u hier raadplegen.

Openbare raadpleging - ontwerp van norm niet goedgekeurd in 2013

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft het in 2013 ter openbare raadpleging voorgelegde ontwerp niet goedgekeurd op grond van het feit dat moest worden nagegaan in welke mate er meer begeleiding (“guidance”) moest worden voorzien met betrekking tot de concrete toepassingen van deze internationale standaarden in het Belgische normatieve kader, alsook dat ISAE 3000 onderhevig was aan een wijziging binnen de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

De Raad publiceert de ontvangen commentaren inzake het ontwerp van norm inzake de toepassing in België van de ISAE- en ISRS-standaarden (5 juni 2013:

Ontwerp voorgeld ter publieke consultatie

Voorbeeldverslagen ISAE 3000

Voorbeeldverslagen ISRS 4400