1 december 2021

Consultatieprocedure

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016, legt de Raad van het IBR de ontwerpnorm inzake de toepassing van ISAE 3000 (Herzien) en ISAE 3400 in België ter openbare raadpleging voor.

Deze norm beoogt het toepasbaar maken in België van ISAE 3000 (Herzien) en ISAE 3400, voor zover een specifieke norm in hun toepassing zal voorzien op één (of meerdere) specifieke opdracht(en).

Zo voorziet de ontwerpnorm inzake de controle van de overeenstemming van de financiële overzichten met het Europees uniform elektronisch formaat (ESEF) in de toepassing van ISAE 3000 (Herzien) in een specifiek geval. Deze ontwerpnorm ligt eveneens ter openbare raadpleging voor.

De Raad van het IBR heeft bovendien vastgesteld dat de wet meer en meer opdrachten voorziet waarbij de bedrijfsrevisor zich moet uitspreken over prospectieve financiële informatie. Bijgevolg wordt, met hetzelfde toepassingsbied, ook de toepassing van ISAE 3400 in België voorzien.

De door deze ontwerpnorm beoogde internationale standaarden in het Frans en in het Nederlands kan u hier raadplegen.

Omdat deze ontwerpnormen met elkaar verband houden, heeft de Raad van het IBR ervoor geopteerd om een begeleidend document op te stellen om u te leiden doorheen de openbare raadplegingen en u te ondersteunen bij het formuleren van uw eventuele reactie hierop.

Dit begeleidend document bevat slechts een summiere beschrijving van een aantal kernpunten en maakt geen deel uit van de openbare raadpleging, zodat hierop niet gereageerd kan worden. Dit document vervangt ook geenszins de lectuur van de vier ontwerpnormen. Om te kunnen reageren op de openbare raadplegingen dient u kennis te nemen van de volledige teksten van de ontwerpnormen.

U kunt uw commentaren tot en met 1 maart 2022 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

In het kader van de privacy-regelgeving, vragen wij u om ons bij het overmaken van uw commentaar uitdrukkelijk te bevestigen dat zowel uw reactie als uw naam na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR mogen worden gepubliceerd.

Historiek

2019

Van 2 september tot 31 oktober 2019 had de Raad van het IBR een ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISAE- en ISRS-standaarden in België ter openbare raadpleging voorgelegd. 

Gezien de reacties ontvangen tijdens de openbare raadpleging, heeft de Raad van het IBR eind 2019 besloten om de goedkeuringsprocedure op te schorten.

    Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging:

    2013

    De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft het in 2013 ter openbare raadpleging voorgelegde ontwerp niet goedgekeurd op grond van het feit dat moest worden nagegaan in welke mate er meer begeleiding (“guidance”) moest worden voorzien met betrekking tot de concrete toepassingen van deze internationale standaarden in het Belgische normatieve kader, alsook dat ISAE 3000 onderhevig was aan een wijziging binnen de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

      Ontwerp voorgelegd ter publieke consultatie