17 oktober 2022

Geldende norm: ISQC 1

Norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België - gecoördineerde versie op 10 maart 2021

De bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing ISA’s heeft §3 van de norm van 28 februari 2014 inzake de toepassing van ISQC 1 in België  gewijzigd. Deze aanpassing is in werking getreden op de 10de dag na de publicatie van het bericht tot goedkeuring van voormelde bijkomende norm (herziene versie 2020) door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad, met name op 20 maart 2021.

Lopende procedure: ISQM

Gelet op de ontwikkelingen in andere normatieve procedures en overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, heeft de Raad van het IBR van 30 mei tot 30 juni 2022 een aangepast ontwerp van norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (Herzien) ter openbare raadpleging voorgelegd.

In dit aangepast ontwerp ten aanzien van de eerste openbare raadpleging hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op:

 • het toepassingsgebied van ISQM 1 en 2, namelijk de revisorale opdrachten in de zin van de wet van 7 december 2016 betreffende de organisatie van het beroep en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren; en
 • de verduidelijking van de situaties waarin de bedrijfsrevisoren de uitvoering van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling moeten voorzien, overeenkomstig paragraaf 34, (f), van ISQM 1. 

Volgend op deze tweede openbare raadpleging heeft de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, op 30 september 2022 een tweede aangepaste ontwerpnorm aangenomen en ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister bevoegd voor Economie.

Op het moment dat ISQM 1 respectievelijk ISQM 2 in werking treden overeenkomstig deze norm, zal de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België opgeheven worden.

Deze standaarden voor kwaliteitsbeheersing zijn vernieuwend voor het beroep. Kwaliteitsbeheer wordt immers benaderd via een kwaliteitssysteem dat door elk kantoor moet worden gedefinieerd in het licht van zijn eigen activiteit, met een aanpak die van meet af aan is gebaseerd op zijn specifieke risico’s, in plaats van een kwaliteitshandboek en een reeks checklists, die toch betrekkelijk standaard zijn, aangezien zij tot dusver waren ontwikkeld in antwoord op de eisen van ISQC1.

Evenals bij de invoering van ISQC1 is het IBR er zich van bewust dat de werkelijke uitdaging zal blijven bestaan in de daadwerkelijke toepassing van deze beginselen in de beroepspraktijk. Daarom heeft het IBR een actieplan ontwikkeld om de bedrijfsrevisoren te ondersteunen bij het implementeren van ISQM 1 en 2 en een specifieke webpagina op de website van het IBR, onder de rubriek 'actueel', opgezet op een specifieke webpagina op de website van het IBR, onder de rubriek “Actueel”.

Het IBR heeft binnen de termijn van de openbare raadpleging (30 mei tot 30 juni 2022) van 6 respondenten (Bedrijfsrevisoren en bedrijfsrevisorenkantoren die de vennoten en de medewerkers vertegenwoordigen) een reactie ontvangen.

  Ontvangen commentaren op de openbare raadpleging die door het IBR werd georganiseerd, standpunt van de Raad van het IBR en actieplan:

  In het kader van de regelgeving betreffende de bescherming van het privé-leven, werd de uitdrukkelijke toestemming van de respondenten gevraagd om de integrale brieven te publiceren op de website van het IBR.

  Ontwerpen zoals voorgelegd aan openbare raadpleging 

  De vertalingen van deze internationale standaarden en van de overeenstemmingswijzigingen worden uitgevoerd samen met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voor het Nederlands en de Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) voor het Frans.

  Historiek

  2022 - Eerste consultatieprocedure (11 maart - 11 april)

  Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (Herzien) ter openbare raadpleging voor, van 11 maart tot 11 april 2022.

  Het IBR heeft binnen de termijn van de openbare raadpleging  van 1 respondent (belanghebbende partij) een reactie ontvangen. In het kader van de regelgeving betreffende de bescherming van het privé-leven, werd de uitdrukkelijke toestemming van deze respondent gevraagd om de integrale brieven te publiceren op de website van het IBR.

  2014 - Goedgekeurde norm na openbare raadpleging

  2012 - Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging