1 december 2023

Geldende norm: ISQM

Norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (herzien) in België

Deze norm treedt in werking:

 1. Betreffende de opzet en de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem voor de revisorale opdrachten in overeenstemming met ISQM 1, uiterlijk op 15 december 2023; de op grond van de paragrafen 53 en 54 van ISQM 1 vereiste evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem dient te worden uitgevoerd binnen een jaar na 15 december 2023;
 2. Voor de toepassing van ISQM 2 met betrekking tot revisorale opdrachten betreffende periodes die aanvangen op of na 15 december 2023;
 3. Voor de toepassing van ISA 220 (Herzien) op controles van financiële overzichten met betrekking tot boekjaren die op of na 15 december 2023 aanvangen.

Vanaf deze datum van inwerkingtreding van ISQM 1, ISQM 2 en ISA 220 (Herzien), worden de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België en ISA 220, Kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten, zoals voorzien door de norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de ISA’s, opgeheven. Vanaf die datum, wordt elke verwijzing naar ISQC 1 in een norm vervangen door ISQM 1 en 2.

De norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België blijft evenwel van toepassing op opdrachten waarvoor de planningsfase vóór de inwerkingtreding van ISQM 1 en 2 werd afgesloten.

De vertalingen van de beoogde internationale standaarden vindt u hier: ISQC 1 / ISQM

 

Consultatieprocedure: ISQM

Goedkeuring door de Hoge Raad voor Economische Beroepen

Na de hoorzitting van 16 december 2022, voortgezet op 27 januari 2023, heeft de Raad van het IBR de ontwerpnorm aangepast.  

Op 10 februari 2023 heeft de Hoge Raad het ontwerp van norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (Herzien) in België, goedgekeurd.  

Deze standaarden voor kwaliteitsbeheersing (ISQM 1 & 2) zijn vernieuwend voor het beroep. Kwaliteitsbeheer wordt immers benaderd via een kwaliteitssysteem dat door elk kantoor moet worden gedefinieerd in het licht van zijn eigen activiteit, met een aanpak die van meet af aan is gebaseerd op zijn specifieke risico’s, in plaats van een kwaliteitshandboek en een reeks checklists, die toch betrekkelijk standaard zijn, aangezien zij tot dusver waren ontwikkeld in antwoord op de eisen van ISQC1.

Evenals bij de invoering van ISQC1 is het IBR er zich van bewust dat de werkelijke uitdaging zal blijven bestaan in de daadwerkelijke toepassing van deze beginselen in de beroepspraktijk. Daarom heeft het IBR een  actieplan ontwikkeld om de bedrijfsrevisoren te ondersteunen bij het implementeren van ISQM 1 en 2 en een specifieke webpagina op de website van het IBR, onder de rubriek 'actueel', opgezet op een specifieke webpagina op de website van het IBR, onder de rubriek “Actueel”.

 

Openbare raadpleging

Ontwerp van norm, zoals ter goedkeuring voorgelegd

Na de tweede openbare raadpleging, legde de Raad van het IBR, overeenkomstig artikel 31 van de wet van 2016, het ontwerp van norm ter goedkeuring voor aan de Hoge Raad en de minister van Economie. In het kader van deze procedure had de Raad van het IBR de hoogdringendheid ingeroepen met het oog op de voorgestelde datum van inwerkingtreding van de ISQM-standaarden. De HREB heeft de Raad van het IBR evenwel schriftelijk een reeks vragen gesteld, met name over de data van inwerkingtreding die in de ontwerpnorm werden voorzien.  

Naar aanleiding van deze brief werd duidelijk dat de ontwerpnorm niet goedgekeurd zou kunnen worden vóór het einde van het jaar 2022. 

Daarom heeft de Raad beslist om niet langer de datum van 1 januari 2023 als uiterste datum voor de opzet van een kwaliteitsmanagementsysteem voor de revisorale opdrachten in overeenstemming met ISQM te weerhouden. De Raad benadrukt evenwel dat het systeem nog steeds definitief opgezet en geïmplementeerd dient te zijn tegen uiterlijk 15 december 2023. Wij verwijzen naar mededeling 2022/13 in dit kader. 

 

Tweede consultatieprocedure

De Raad van het IBR besliste van 30 mei tot 30 juni 2022 een tweede openbare raadpleging over een aangepast ontwerp van norm te organiseren, overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. 

De belangrijkste wijzigingen hadden betrekking op  

 • het toepassingsgebied van ISQM 1 en 2, namelijk de revisorale opdrachten in de zin van de wet van 7 december 2016 betreffende de organisatie van het beroep en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren; en 

 • de verduidelijking van de situaties waarin de bedrijfsrevisoren de uitvoering van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling moeten voorzien, overeenkomstig paragraaf 34, (f), van ISQM 1. 

Het IBR heeft binnen de termijn van de openbare raadpleging van 6 respondenten (bedrijfsrevisoren en bedrijfsrevisorenkantoren die de vennoten en de medewerkers vertegenwoordigen) een reactie ontvangen. In het kader van de regelgeving betreffende de bescherming van het privé-leven, werd de uitdrukkelijke toestemming van deze respondent gevraagd om de integrale brieven te publiceren op de website van het IBR. 

 

Eerste consultatieprocedure

Van 11 maart tot 11 april 2022 organiseerde  de Raad van het IBR een eerste openbare raadpleging overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.  

Het IBR heeft binnen de termijn van de openbare raadpleging  van 1 respondent (belanghebbende partij) een reactie ontvangen. In het kader van de regelgeving betreffende de bescherming van het privé-leven, werd de uitdrukkelijke toestemming van deze respondent gevraagd om de integrale brieven te publiceren op de website van het IBR. 

    

   Historiek

   Norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België

   2014 - Norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België

   Norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België - gecoördineerde versie op 10 maart 2021

   De bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing ISA’s heeft §3 van de norm van 28 februari 2014 inzake de toepassing van ISQC 1 in België  gewijzigd. Deze aanpassing is in werking getreden op de 10de dag na de publicatie van het bericht tot goedkeuring van voormelde bijkomende norm (herziene versie 2020) door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad, met name op 20 maart 2021.

    

   2012 - ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging