11 maart 2021

Norm

Norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België - gecoördineerde versie op 10 maart 2021

 

De bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing ISA’s heeft §3 van de norm van 28 februari 2014 inzake de toepassing van ISQC 1 in België  gewijzigd. Deze aanpassing treedt in werking op de 10de dag na de publicatie van het bericht tot goedkeuring van voormelde bijkomende norm (herziene versie 2020) door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad, met name op 20 maart 2021.

 

Goedkeuring

Conform artikel 30, § 1, 3 de lid van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, heeft de Hoge Raad voor de Economische Beroepen het ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België goedgekeurd op 11 maart 2014. Op 8 augustus 2014 werd het bericht van 29 juli 2014 van de minister die bevoegd is voor Economie met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Openbare raadpleging

De Raad publiceert de ontvangen commentaren inzake het ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België - 28 mei 2013

Commentaren van:

Ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België - 28 november 2012