28 maart 2024

Openbare raadpleging

De Richtlijn (EU) 2022/2464 betreffende de publicatie van duurzaamheidsinformatie door ondernemingen moet uiterlijk op 6 juli 2024 door de lidstaten zijn omgezet.

In afwachting van een assurancestandaard aangenomen door de Europese Commissie is het in het algemeen belang dat de wettelijke assuranceopdracht van (geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor, wordt uitgevoerd op basis van een internationaal erkend referentiekader, hetgeen bijdraagt aan de kwaliteit van het verrichte werk en de harmonisatie van de uitgegeven verslagen.

Het doel van onderhavige norm is om de bedrijfsrevisor, aan wie bij wet een assuranceopdracht van (geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie is toevertrouwd, een geschikt, internationaal erkend referentiekader te bieden dat hem in staat stelt een verslag uit te brengen dat past bij de reikwijdte van zijn opdracht. Om dit mogelijk te maken, is het doel van onderhavige norm om de internationale standaard te bepalen die moet worden toegepast op de wettelijke assuranceopdracht van (geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie.

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van Specifieke beroepsnorm voor opdrachten van wettelijke assurance van (geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie ter openbare raadpleging voor.

U kunt uw commentaren tot en met 28 april 2024 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

Hieronder vindt u de ontwerpnorm en de mededeling van het IBR.