6 september 2022

Geldende norm

Norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de ISA's - gecoördineerde versie op 10 maart 2021.

De norm is in werking getreden voor de controle van de financiële overzichten (audit) beoogd door paragrafen 1 en 2 alsook voor de beoordelingsopdrachten van de historische financiële informatie met betrekking tot boekjaren die zijn afgesloten vanaf 22 maart 2019.

De bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing ISA’s heeft §5 van de norm (herzien in 2018) van 26 juli 2018 inzake de toepassing in België van de Internationale controlestandaarden (ISA’s) gewijzigd. Deze aanpassing treedt in werking op de 10de dag na de publicatie van het bericht tot goedkeuring van voormelde bijkomende norm (herziene versie 2020) door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad, met name op 20 maart 2021.

Goedkeuring

Op 12 maart 2019 werd het bericht inzake de goedkeuring door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft deze norm goedgekeurd op 26 juli 2018.

Norm tot wijziging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België

Consultatieprocedure

2022

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van norm inzake de toepassing van de internationale controlestandaarden (ISA’s) 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) in België ter openbare raadpleging voor.

U kunt uw commentaren tot en met 5 oktober 2022 overmaken via het volgende e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

In het kader van de privacy-regelgeving, vragen wij u om ons bij het overmaken van uw commentaar uitdrukkelijk te bevestigen dat zowel uw reactie als uw naam na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR mogen worden gepubliceerd.

Wij wijzen erop dat wij, in het kader van de goedkeuringsprocedure voorzien in artikel 31 van de wet van 7 december 2016, het volledige dossier dienen over te maken aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie.

Ontwerp van norm

2018

Analyse van de commentaren ontvangen op de openbare raadpleging die door het IBR werd georganiseerd en standpunt van het IBR

Ontvangen commentaren:

Ontwerp van norm

Historiek

2016

Goedgekeurde norm

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft op 26 augustus en 21 november 2016 de hiernavolgende norm aangenomen. Deze werd op 23 november 2016 door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen goedgekeurd. De minister van Economie heeft het IBR evenwel gevraagd om het ontwerp van norm aan te passen. Een nieuw ontwerp, dat het ontwerp van norm uit 2016 vervangt, werd aan een openbare raadpleging voorgelegd op 21 december 2017. Het hiernavolgende ontwerp van norm werd derhalve niet goedgekeurd.

Ontwerp norm, goedgekeurd door de HREB

Openbare raadpleging

Ontvangen commentaren
PwC Bedrijfsrevisoren

Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging

2010

Goedgekeurde norm

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft op 10 november 2009 de hiernavolgende norm aangenomen. Deze werd op 15 december 2009 door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en op 1 april 2010 door de Minister die bevoegd is voor Economie goedgekeurd. Deze goedkeuring heeft het voorwerp uitgemaakt van een bericht door de Minister die bevoegd is voor Economie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2010 (p. 21774).
Goedgekeurde norm

Begeleidingsplan en opvolging

Openbare raadpleging

Ontvangen commentaren

Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging