14 maart 2019

Historiek

2018

Norm

Norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de ISA's - gecoördineerde versie.

Deze norm treedt in werking voor de controle van de financiële overzichten (audit) beoogd door paragrafen 1 en 2 van deze norm alsook voor de beoordelingsopdrachten van de historische financiële informatie met betrekking tot boekjaren die zijn afgesloten vanaf de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Goedkeuring

Op 12 maart 2019 werd het bericht inzake de goedkeuring door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft deze norm goedgekeurd op 26 juli 2018.

Norm tot wijziging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België

Openbare raadpleging

Analyse van de commentaren ontvangen op de openbare raadpleging die door het IBR werd georganiseerd en standpunt van het IBR

Ontvangen commentaren:

Ontwerp van norm

2016

Goedgekeurde norm

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft op 26 augustus en 21 november 2016 de hiernavolgende norm aangenomen. Deze werd op 23 november 2016 door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen goedgekeurd. De minister van Economie heeft het IBR evenwel gevraagd om het ontwerp van norm aan te passen. Een nieuw ontwerp, dat het ontwerp van norm uit 2016 vervangt, werd aan een openbare raadpleging voorgelegd op 21 december 2017. Het hiernavolgende ontwerp van norm werd derhalve niet goedgekeurd.

Ontwerp norm, goedgekeurd door de HREB

Openbare raadpleging

Ontvangen commentaren
PwC Bedrijfsrevisoren

Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging

2010

Goedgekeurde norm

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft op 10 november 2009 de hiernavolgende norm aangenomen. Deze werd op 15 december 2009 door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en op 1 april 2010 door de Minister die bevoegd is voor Economie goedgekeurd. Deze goedkeuring heeft het voorwerp uitgemaakt van een bericht door de Minister die bevoegd is voor Economie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2010 (p. 21774).
Goedgekeurde norm

Begeleidingsplan en opvolging

Openbare raadpleging

Ontvangen commentaren

Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging