Definitie

De normen zijn bindend voor de bedrijfsrevisoren (art. 31, § 4, eerste lid wet 2016).
De normen zijn materiële wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek  (Cass. 24  mei 2007, J.L.M.B. 2008, 4, err. J.L.M.B. 2008, 129).

 

Van ontwerp tot norm

Artikel 31 van de wet van 7 december 2016 voorziet in een specifieke procedure voor de opstelling en goedkeuring van normen en aanbevelingen. Deze procedure is van toepassing op alle normen en aanbevelingen.

De Raad van het Instituut is bevoegd voor het opstellen van normen en aanbevelingen. Hij dient de inhoud van elke ontwerpnorm of -aanbeveling openbaar te maken (via openbare raadpleging) op zijn website. Elke belanghebbende kan dan zijn commentaar indienen binnen een vastgestelde termijn met ingang van de datum van publicatie van dit ontwerp op de website van het Instituut. Na afloop van de openbare raadpleging publiceert de Raad van het Instituut – behoudens andersluidend verzoek – deze commentaren op zijn website.

Een norm of aanbeveling krijgt slechts uitwerking na goedkeuring, door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) als de Minister die bevoegd is voor Economie, van de definitieve tekst zoals aangenomen door de Raad van het Instituut naar aanleiding van de commentaren op de openbare raadpleging.

Update 28/06/2021: Beginselen van de normatieve techniek - handleiding voor het opstellen van een norm (met inbegrepen een schematische voorstelling van ontwerp tot norm)

 

Normen: thematisch overzicht

19 mei 2021

Geldende norm

Norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten.

Deze norm treedt in werking voor de verslagen uitgebracht na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring van de Minister die bevoegd is voor Economie.

Consultatieprocedure

De HREB maakte in juni 2019 gebruik van het injunctierecht waarover hij beschikt krachtens artikel 31, §3 van de wet van 7 december 2016. Naar aanleiding daarvan heeft de Raad van het IBR tussen 25 maart tot 25 april 2020 een openbare raadpleging georganiseerd over een ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten. Bij het uitwerken van deze ontwerpnorm is het IBR in overleg getreden met de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ).

Naar aanleiding van de hoorzitting die in overeenstemming met art. 31, § 1, tweede lid van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren op 4 september 2020 heeft plaatsgevonden, heeft de HREB gevraagd om de ontwerpnorm te herformuleren (art. 31, § 1, vijfde lid).  Een nieuwe hoorzitting werd op 15 januari 2021 georganiseerd en de HREB keurde op 5 februari 2021 de tweede herformulering van de ontwerpnorm goed. De minister van Economie heeft deze vervolgens op 10 mei 2021 goedgekeurd (bericht tot goedkeuring bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2021, p. 49037).

 

Historiek

Hierna vindt u een overzicht van alle teksten in het kader van deze procedure: