Definitie

De normen zijn bindend voor de bedrijfsrevisoren (art. 31, § 4, eerste lid wet 2016). De normen zijn materiële wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek  (Cass. 24  mei 2007, J.L.M.B. 2008, 4, err. J.L.M.B. 2008, 129).

 

Van ontwerp tot norm

Artikel 31 van de wet van 7 december 2016 voorziet in een specifieke procedure voor de opstelling en goedkeuring van normen en aanbevelingen. Deze procedure is van toepassing op alle normen en aanbevelingen.

De Raad van het Instituut is bevoegd voor het opstellen van normen en aanbevelingen. Hij dient de inhoud van elke ontwerpnorm of -aanbeveling openbaar te maken (via openbare raadpleging) op zijn website. Elke belanghebbende kan dan zijn commentaar indienen binnen een vastgestelde termijn met ingang van de datum van publicatie van dit ontwerp op de website van het Instituut. Na afloop van de openbare raadpleging publiceert de Raad van het Instituut – behoudens andersluidend verzoek – deze commentaren op zijn website.

Een norm of aanbeveling krijgt slechts uitwerking na goedkeuring, door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) als de Minister die bevoegd is voor Economie, van de definitieve tekst zoals aangenomen door de Raad van het Instituut naar aanleiding van de commentaren op de openbare raadpleging.

Update 28/06/2021: Beginselen van de normatieve techniek - handleiding voor het opstellen van een norm (met inbegrepen een schematische voorstelling van ontwerp tot norm)

 

Welke normen voor welke opdrachten?

Tabel: toepasselijke normen per opdracht

 

Normen: thematisch overzicht

29 maart 2024

Openbare raadpleging

Het is van algemeen belang dat de contractuele opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden of opdrachten die uitsluitend aan de bedrijfsrevisoren zijn voorbehouden door of krachtens een wet op grond waarvan het uitvoeren van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is toegestaan, en die niet worden geregeld door een andere specifieke Belgische of internationale beroepsnorm, worden uitgevoerd op basis van een internationaal erkend referentiestelsel, hetgeen bijdraagt tot de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en de harmonisering van de uitgebrachte verslagen.

Daartoe beoogt onderhavige norm om de International Standard on Related Services 4400 (ISRS 4400) (Herzien) van toepassing te maken in België.

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van Specifieke beroepsnorm voor opdrachten van wettelijke assurance van (geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie ter openbare raadpleging voor.

U kunt uw commentaren tot en met 29 mei 2024 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

Hieronder vindt u de ontwerpnorm en de mededeling van het IBR.