14 maart 2022

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

 

In 2021 kon de dag van het revisoraat helaas niet doorgaan als gevolg van de maatregelen in verband met de gezondheidscrisis. Het Uitvoerend comité besloot in de plaats daarvan op 17 januari een webinar te organiseren, met enkele van de kernboodschappen die op de dag van het revisoraat hadden moeten worden aangekondigd.

Ik zou hieronder de belangrijkste boodschappen willen herhalen.

Uitstekende resultaten van de kwaliteitsenquête

In 2021 hebben wij op volledig anonieme wijze een kwaliteitsenquête gehouden onder de cliënten van het beroep. Over het geheel genomen zijn de resultaten van deze enquête uitstekend en daar kunnen wij alleen maar verheugd over zijn.

Het meest opzienbarende resultaat is dat onze cliënten ons voor meer dan 99% vertrouwen. Dat is geruststellend, want vertrouwen wekken is het ware DNA van ons beroep.

Bovendien worden onze kennis van onze cliënten en onze financiële en boekhoudkundige vaardigheden algemeen erkend.

Het verbeteren van onze IT-vaardigheden is een aandachtspunt. De bedrijfsrevisor zou ook vaker voorstellen kunnen doen ter verbetering van het systeem van financieel beheer van zijn cliënt. In meer dan 94% van de gevallen waarin hij dit doet, worden zijn voorstellen gevolgd.

De volledige resultaten van de enquête zijn hier te vinden: Nederlandstalige enquête | Franstalige enquête

2021: een jaar van intense normatieve activiteit

De Commissie normen, bijgestaan door diverse ad-hoc werkgroepen, heeft in 2021 kwalitatief hoogstaand normatief werk afgeleverd. Het jaar 2021 was bijzonder intens wegens het grote aantal normatieve projecten en de noodzaak van aanpassing aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het kader van deze korte column kan ik onmogelijk één voor één ingaan op alle normen die wij hebben goedgekeurd of die zich in de goedkeuringsfase bevinden. Ik wil alleen maar mijn waardering uitspreken voor het werk dat is verricht door de Commissie normen, de werkgroepen, met de steun van de IBR-diensten, en door de Raad om te komen tot alomvattende en begrijpelijke en toepasbare beroepsnormen.

Dit is zeker zwaar werk, maar het is onontbeerlijk. De naleving van een veeleisend normatief kader is immers de beste garantie voor kwalitatief werk. Alleen door kwaliteit kunnen en zullen wij de toegevoegde waarde van ons beroep aantonen.

Daarom zal de Raad van het IBR zich blijven concentreren op stringente normen voor onze diensten. Wat de opdrachten betreft die gemeenschappelijk zijn met de gecertificeerd accountants, kunnen wij ons verheugen over het feit dat dezelfde kwaliteitsvereiste wordt gedeeld door de leiding van het ITAA, teneinde de eerbiediging van een “same level playing field” tussen de leden van onze 2 instituten te garanderen.

ISQM: een nieuw kader voor kwaliteitsmanagement in onze kantoren

2022 zal een nieuwe en zeer belangrijke ontwikkeling in onze kantoren te zien geven. ISQC1 zal aan het einde van het jaar worden vervangen door de nieuwe ISQM-standaarden.

De Raad van het IBR is zich terdege bewust van de zeer grote inspanningen die van de kantoren zullen worden gevraagd om aan deze nieuwe standaarden te voldoen. Daarom zullen in de loop van 2022 talrijke opleidingen en video's worden aangeboden, zodat elk kantoor zich vertrouwd kan maken met ISQM.

Bovendien heeft de Raad van het IBR besloten een IT-tool te ontwikkelen om kantoren te helpen bij de toepassing van deze nieuwe standaarden. Deze zal zeer binnenkort aan u worden voorgesteld.

Hieruit blijkt het belang dat het IBR eraan hecht dat elk bedrijfsrevisorenkantoor, ongeacht zijn omvang, in staat is deze nieuwe organisatorische vereisten op harmonieuze wijze te integreren.

ESG: een revolutie is aan de gang

Niet-financiële informatie zal de komende jaren steeds belangrijker worden, niet alleen voor organisaties van openbaar belang, maar ook voor de grote KMO's. De ambitie van de Europese Commissie op het gebied van koolstofneutraliteit is zeer hoog. De bijdrage van de ondernemingen is essentieel om deze doelstellingen te bereiken.

Als ik mij beperk tot het “milieuaspect” van het voorstel van richtlijn dat thans in bespreking is, zal voor elke investering, elke beslissing van een onderneming, het effect ervan op het milieu moeten worden gemeten.

Dit veronderstelt dat duidelijke regels worden opgesteld en dat nauwkeurige verslaggeving wordt vereist. Bovendien zal deze verslaggeving aan een onafhankelijke audit moeten worden onderworpen. Als eerste stap stelt de Europese Commissie een verslag met beperkte mate van zekerheid voor, dat later een verslag met redelijke mate van zekerheid zal worden.

Het lijdt geen twijfel dat de commissaris de meest geschikte onafhankelijke betrouwbare derde is om deze audits uit te voeren en deze assurance-verslagen op te stellen. In ieder geval bepleiten wij dit standpunt met klem bij de Europese Commissie en de Europese Raad.

Maar laten we eerlijk zijn, deze nieuwe vereisten voor de verslaggeving van niet-financiële informatie zullen van onze kantoren een aanzienlijke uitbreiding van hun technische vaardigheden vergen. Wij zullen veel specialisten moeten inhuren om deze controles uit te voeren. Wij zullen ook onszelf en al ons personeel moeten opleiden.

Dit is een grote uitdaging voor ons beroep, maar ook een geweldige manier om zin te geven aan onze werkzaamheden en om onze aantrekkelijkheid te vergroten, omdat onze tussenkomsten rechtstreeks zullen bijdragen tot het voortbestaan van onze planeet.