Zoals u weet, bestaan de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor er hoofdzakelijk in om vast te stellen of de gerapporteerde informatie overeenkomstig de toepasselijke normen is gerapporteerd en te beoordelen of deze wel degelijk een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft. Maar wist u dat er verschillende niveaus van assurance zijn? Er wordt immers een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde “beperkte” mate van zekerheid en “redelijke” mate van zekerheid.

In haar richtlijn met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) voorziet de Europese Unie in een progressieve aanpak om het niveau van de vereiste zekerheid voor duurzaamheidsinformatie te verhogen. Laten we samen kijken wat dit concreet betekent. 

 

Wat is het verschil tussen een beperkte mate van zekerheid en een redelijke mate van zekerheid?

Deze twee begrippen weerspiegelen twee verschillende benaderingen van de door een bedrijfsrevisor uitgevoerde controle en vertegenwoordigen niet dezelfde werklast.

In de CSRD wordt dit als volgt toegelicht: “de conclusie van een assuranceopdracht met een beperkte mate van zekerheid wordt gewoonlijk in een negatieve vorm geformuleerd door te verklaren dat de beroepsbeoefenaar geen kwesties heeft vastgesteld op grond waarvan zou kunnen worden geconcludeerd dat het onderzoeksobject een materiële onjuistheid bevat”.

Er wordt daarentegen gesteld: “de conclusie van assuranceopdrachten met een redelijke mate van zekerheid wordt gewoonlijk positief geformuleerd en geeft een oordeel over de meting van het onderzoeksobject aan vooraf vastgestelde criteria”.

Het zekerheidsniveau waarover de bedrijfsrevisor zal beslissen, wordt bepaald vóór de aanvang van de controleopdracht. Het spreekt voor zich dat assuranceopdrachten met een redelijke mate van zekerheid meer werk vergen dan assuranceopdrachten met een beperkte mate van zekerheid.

De controle die wordt uitgevoerd bij een assuranceopdracht met een beperkte mate van zekerheid zal immers niet zo uitgebreid zijn als een controle van de jaarrekening (gewoonlijk “audit” genoemd). De aard, timing en omvang van de uitgevoerde werkzaamheden bij een opdracht tot het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid zijn minder diepgaand in vergelijking met de werkzaamheden die noodzakelijk zijn bij een controle van de jaarrekening, maar dienen wel zinvol te zijn volgens de professionele oordeelsvorming van de bedrijfsrevisor.

Om zinvol te zijn, zal het door de beroepsbeoefenaar verkregen beperkte zekerheidsniveau leiden tot meer vertrouwen bij de gebruiker met betrekking tot duurzaamheidsinformatie over het onderzoeksobject, en duidelijk meer dan onbeduidend zijn. Deze beperkte mate van zekerheid wordt verkregen door een beoordeling van duurzaamheidsinformatie op basis van vastgestelde criteria die in het verslag worden gehanteerd.

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen assurance-informatie dient de conclusie van de bedrijfsrevisor tot uitdrukking te worden gebracht in een vorm die uitdrukt dat er geen reden is om te veronderstellen dat de duurzaamheidsinformatie over het onderzoeksobject één of meer materiële onjuistheden bevat. De bedrijfsrevisor zal een conclusie over de betrouwbaarheid van de informatie formuleren. Dat zal hij doen in negatieve vorm (“Er is niets onder onze aandacht gekomen dat erop wijst dat...”). De conclusie heeft tot doel de duurzaamheidsinformatie, voorwerp van de opdracht, betrouwbaarder te maken voor de beoogde gebruikers.

 

Welk zekerheidsniveau te kiezen voor zijn duurzaamheidsverslag?

Of ze nu in de toekomst al dan niet zullen moeten voldoen aan de CSRD-bepalingen, veel ondernemingen begrijpen nu hoe belangrijk het is om hun belanghebbenden gerust te stellen door de geloofwaardigheid van gerapporteerde duurzaamheidsinformatie te vergroten en vragen daarom zekerheid over (geselecteerde) ESG-essentiële prestatie-indicatoren. Het gaat in dit geval ook om een beperkte mate van zekerheid.

Voor deze ondernemingen die niet aan de CSRD zullen moeten voldoen, zal de keuze van het type zekerheid om hun duurzaamheidsverslag aan een onafhankelijke controle te onderwerpen, afhangen van het nagestreefde doel. De uitgevoerde controle zal betrekking kunnen hebben op alle gegevens of op sommige ervan.

Daarentegen zullen de aan de CSRD onderworpen ondernemingen geen andere keuze hebben dan zich te houden aan de bepalingen van de richtlijn en van de toekomstige Belgische wet die daaruit zal voortvloeien. Voor meer informatie in dit verband kunt u dit artikel raadplegen.

In beide gevallen is het mogelijk dat de met deze externe controle belaste bedrijfsrevisor een beroep doet op personen gespecialiseerd in bijvoorbeeld milieu- of sociale aangelegenheden teneinde advies in te winnen.

 

Wat voorziet de CSRD?

In haar richtlijn voorziet de Europese Unie in een progressieve aanpak om het niveau van de vereiste zekerheid te verhogen. Zo zullen ondernemingen tijdens de eerste jaren van toepassing van de CSRD verplicht worden om hun verslag te laten controleren op basis van een assuranceopdracht met een beperkte mate van zekerheid. Vanaf uiterlijk 1 oktober 2028 zal de Commissie standaarden vaststellen voor assuranceopdrachten met een redelijke mate van zekerheid met betrekking tot duurzaamheidsrapportering en zullen ondernemingen derhalve verplicht zijn hun verslag te laten controleren op basis van een assuranceopdracht met een redelijke mate van zekerheid. Op deze pagina  vindt u het gedetailleerde tijdschema voor de toepassing van de CSRD.

 

Wie kan ik inschakelen voor de externe controle van mijn duurzaamheidsverslag?

In het kader van de CSRD heeft de Europese Unie de bedrijfsrevisor aangewezen als de belangrijkste partner bij de controle van duurzaamheidsinformatie.

Wat maakt de bedrijfsrevisor de ideale kandidaat voor deze opdracht?

  • Hij is gewend om gegevens te verzamelen, te waarderen en te verifiëren en een risicogebaseerde aanpak te hanteren.
  • Hij werkt volgens strenge internationale standaarden en een wereldwijd bekende en erkende methodologie.
  • Zijn diepgaand inzicht in financiële gegevens stelt hem in staat om niet-financiële gegevens beter te begrijpen omdat ze onderling verbonden zijn.
  • Hij is onderworpen aan bijzonder strenge ethische voorschriften, meer bepaald met betrekking tot onafhankelijkheid.

Raadpleeg ons register om de bedrijfsrevisor te vinden die u zal kunnen helpen.