Waarom een duurzaamheidsverslag laten controleren?

Het laten uitvoeren van een externe controle op duurzaamheidsinformatie heeft veel voordelen, ook voor ondernemingen of organisaties die hiertoe niet wettelijk verplicht zijn.

Ten eerste maakt het laten controleren van een verslag door een externe deskundige het mogelijk om de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de daarin weergegeven informatie te vergroten. Duurzaamheidsinformatie is immers alleen interessant en nuttig als de verschillende betrokken partijen weten dat ze erop kunnen vertrouwen. Daarbij is het niet alleen van belang om tijdens de verslaggevingsfase te beschikken over doeltreffende systemen, processen en interne beheersingsmaatregelen, maar ook om te kunnen vertrouwen op externe zekerheid verstrekt door een bekwame en onafhankelijke deskundige.

Deze vertrouwenswaarborg geboden door de externe controle vergemakkelijkt de terugkoppeling van informatie naar de beheersorganen en draagt bij tot een betere communicatie met de belanghebbenden.

Verder moet u weten dat banken steeds meer criteria opnemen in hun kredietprogramma's en dat het weergeven van extern gecontroleerde informatie in een duurzaamheidsverslag het mogelijk maakt om aan sommige van deze vereisten te voldoen.

De onafhankelijke deskundige geeft een neutraal en objectief beeld van de gerapporteerde informatie. Het laten controleren van duurzaamheidsinformatie maakt het dus mogelijk om de aspecten van de verslaggeving  en van de activiteit te identificeren die nog moeten worden verbeterd. Dit maakt het mogelijk de processen voor het opstellen van de informatie en de bestuursstructuur die centraal staat in het verslaggevingsproces, te verbeteren. Uiteindelijk kan dit ook het besluitvormingsproces binnen de onderneming of organisatie verbeteren. 

 

 

Wanneer is het verplicht om een duurzaamheidsverslag te laten controleren?

Ondernemingen die vallen onder de Europese richtlijn met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) zullen verplicht worden om hun duurzaamheidsinformatie te laten controleren door een wettelijke auditor.

Indien dit al het geval was voor bepaalde ondernemingen van openbaar belang van een bepaalde omvang, is deze verplichting door de CSRD uitgebreid. Immers, ter herinnering: de CSRD zal van toepassing zijn op alle ondernemingen van openbaar belang, met inbegrip van ondernemingen met op gereglementeerde markten in de Unie tot de handel toegelaten effecten, en op alle ondernemingen die voldoen aan ten minste twee van de volgende drie criteria:

  • ten minste 250 werknemers;
  • een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro;
  • ten minste 20 miljoen euro aan activa.

De CSRD voorziet in een geleidelijke toepassing van haar verschillende maatregelen. Deze maatregelen zullen in eerste instantie van toepassing zijn op ondernemingen die al onderworpen waren aan de NFRD, de richtlijn betreffende niet-financiële informatie, die aan de CSRD voorafging (voor meer informatie over de NFRD en de omzetting ervan in België, raadpleeg dit artikel). Vervolgens zullen ze van toepassing zijn op grote ondernemingen die niet onder het toepassingsgebied van de NFRD vielen en ten slotte op beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen, niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen.

Men mag niet vergeten dat de CSRD eerst in Belgische wetgeving moet worden omgezet alvorens in België van toepassing te zijn. Hieronder vindt u een tijdlijn met de belangrijkste door de CSRD opgelegde deadlines:

Houd er rekening mee dat er verschillende niveaus van assurance zijn. Het is belangrijk om hierover goed geïnformeerd te zijn en om te voldoen aan de vereisten ter zake van de CSRD en van de wet die de implementatie ervan in België zal bepalen. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

Voor ondernemingen die niet rechtstreeks onder de CSRD vallen, kan het ook nuttig zijn om hun duurzaamheidsverslag te laten controleren. Grote ondernemingen zullen in het kader van hun procedures rond de waakzaamheidsplicht en van de analyse van hun koolstofvoetafdruk immers meer transparantie en meer informatie eisen van de belanghebbenden in hun toeleveringsketen, waarvan andere ondernemingen deel kunnen uitmaken. De betrouwbaarheid van de te verstrekken informatie kan worden gewaarborgd door de tussenkomst van een bedrijfsrevisor die de nodige zekerheid over deze informatie zal verschaffen. Dit betekent dat de door de CSRD ingevoerde wijzigingen en de daaruit voortvloeiende nieuwe praktijken op het gebied van verslaggeving en verstrekking van zekerheid hierover gevolgen zullen hebben voor bijna alle ondernemingen in België, inclusief KMO's.

 

Wie kan mijn verslag controleren?

De Europese Unie heeft de bedrijfsrevisor aangewezen als bevoorrechte partner voor het uitvoeren van de controle van duurzaamheidsinformatie.

De controle van niet-financiële informatie vertoont immers veel overeenkomsten met de controle van financiële informatie. Hoewel de behandelde onderwerpen en de toepasselijke normen verschillen, vereisen beide soorten controles:

  • het verzamelen, waarderen en controleren van gegevens;
  • het hanteren van een risicogebaseerde aanpak;
  • het toepassen van een alomvattende methodologie;
  • het verkrijgen van voldoende bewijsmateriaal om het niveau van assurance te rechtvaardigen;
  • het inschakelen van zowel assurance beoefenaars als deskundigen in het veld;
  • het leiden tot resultaten die door beleggers en belanghebbenden worden gebruikt om belangrijke beslissingen te nemen. 

De permanente vorming maakt ook deel uit van het DNA van het beroep van bedrijfsrevisor en er worden nieuwe vormingen ter beschikking gesteld van bedrijfsrevisoren om hen te helpen hun vaardigheden op het gebied van controle en assurance van duurzaamheidsinformatie te verbeteren.

Zijn deskundigheid en ervaring maken van de bedrijfsrevisor de ideale partner om zekerheid te verschaffen over uw duurzaamheidsinformatie! Raadpleeg het register om een bedrijfsrevisor bij u in de buurt te vinden.