3 maart 2011

Hierbij vindt u het advies 2011/2 van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 januari 2011 tot verwerping van het door het Instituut ingesteld beroep tot vernietiging van het decreet van het Waals Gewest van 30 april 2009 betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, de intercommunales en de openbare huisvestingsmaatschappijen alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten.

Gerelateerd

Mededeling 2022/05: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris in erkende niet-gouvernementele organisaties (organisaties van de civiele maatschappij en organisaties van erkende institutionele actoren) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij OOB's

Het belang en de vier kenmerken van een goed gedocumenteerd controledossier

Interview met de secretaris-generaal van het CTR, mevr. Ann De Roeck