27 februari 2019

Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2019/16.

In het kader van de implementatie van een intern kwaliteitsbeheersingssysteem is dit advies bedoeld ter verduidelijking van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en de monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, zoals behandeld in de internationale standaard inzake kwaliteitsbeheersing 1 (ISQC 1) en in de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, in het licht van de recente ontwikkelingen terzake.
 
Op datum van dit advies vervangt dit omzendbrief 2014/02 van het IBR, dat wordt opgeheven.