3 maart 2021

Dit advies vervangt de adviezen 2019/16 en 2017/05, die worden opgeheven.

 

In het kader van de implementatie van een intern kwaliteitsbeheersingssysteem (zie punt 1 hieronder) is dit advies bedoeld ter verduidelijking van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (zie punt 2 hieronder) en de monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem (zie punt 3 hieronder), zoals behandeld in de internationale standaard inzake kwaliteitsbeheersing 1 (hierna “ISQC 1”) en in de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna “wet van 7 december 2016”), in het licht van de recente ontwikkelingen terzake. Uiteindelijk zal ISQC 1 worden vervangen door ISQM 1 en 2 ("International Quality Management Standards").