3 maart 2021

Dit advies vervangt advies 2019/08.

 

Bij Mededeling 2019/06 werd u door de Raad van het IBR ingelicht over de goedkeuring van de norm van 21 juni 2018 tot wijziging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België (Bericht inzake de goedkeuring gepubliceerd in het B.S. van 12 maart 2019) (hierna “norm (herzien in 2018)” genoemd).

De norm (herzien in 2018) voorziet in §2 dat de ISA’s, naar analogie van de wettelijke controle toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor krachtens artikel 3:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van toepassing zijn op de controle van financiële overzichten (audit) die door of krachtens een in België van toepassing zijnde wet of regelgeving aan de commissaris of uitsluitend aan een bedrijfsrevisor wordt toevertrouwd, behoudens indien er voor de uitvoering van deze opdracht een bijzondere norm of aanbeveling van toepassing is (de zogenaamde “exclusieve wettelijk voorbehouden opdrachten”).

Met dit advies wil de Raad van het IBR de aandacht vestigen van de impact van deze norm op de exclusieve wettelijk voorbehouden opdrachten, zoals de opdracht inzake de inbreng in natura en de quasi-inbreng.

 

Gerelateerd

ISA's correct en pragmatisch toepassen? Overzicht van de beschikbare tools

Stéphanie Quintart, adviseur IBR

Mededeling 2022/09: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA's 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) in België

Termijn: 5 oktober 2022

Mededeling 2022/07: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing in België van ISQM 1 en 2 en van ISA 220 (Herzien)